§ 102 Poikkeaminen, 609-464-1-1177, Noormarkku

Lataa 

PRIDno-2019-5653

Päätöspäivämäärä

19.12.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Kaupunkisuunnittelun kirje KA-84 18.12.2019:

"Poikkeamista haetaan olemassa olevan talousrakennuksen 66 k-m² muuttamiseksi eläinhoitotilaksi ja uuden eläinten hoitoon käytettävän rakennuksen 55 k-m² rakentamiseksi. Rakennuspaikka on Viertola-niminen tila 609-464-1-1177 osoitteessa Viertolantie 19. Tilan pinta-ala on 1,27 ha. Rakennuspaikalla on muutettavan talousrakennuksen lisäksi omakotitalo 90 k-m² sekä talousrakennukset 210 k-m², 48 k-m² ja 35 k-m², jolloin rakennusten yhteenlaskettu kerrosala tulisi olemaan 504 k-m².  

Kaavatilanne

Alueella on voimassa Noormarkku-Toukarin oikeusvaikutteinen osayleiskaava (KV hyv. 15.6.2015). Alue on pääosin maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M) sekä osin maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta (MU).

Poikkeaminen / Rakentamisrajoitus

Rakennuspaikka sijaitsee maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n mukaisella rantavyöhykkeellä, jolle ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai rakennusluvan myöntämiseen oikeuttavaa yleiskaavaa.

Porin kaupungin rakennusjärjestyksen 20 §:n mukaan ranta-alueella pysyvään asumiseen käytetyllä rakennuspaikalla saa rakennusten yhteenlaskettu kerrosala olla enintään 300 k-m².

Naapurien kuuleminen

Hakija on suorittanut naapurien kuulemisen. Heillä ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta.

Asian harkinta

Asia on ollut esillä kaupunginhallituksen asettamassa rakennus- ja poikkeamislupatyöryhmässä. Työryhmä puoltaa hakemusta. Kyseessä on vanha asuinrakennuspaikka Noormarkunjoen varrella. Olemassa olevat rakennukset ovat sijainneet kiinteistöllä pitkään, mikä osaltaan selittää rakennusjärjestyksessä määrätyn rakentamisen enimmäismäärän ylittymisen. Hakemuksen mukainen lisärakentaminen ja rakentamisen enimmäismäärän ylittäminen eivät ole rakennuspaikan sijainti ja pinta-ala huomioiden merkittäviä. Muutettava talousrakennus ja uudisrakennus sijaitsevat etäällä rantaviivasta. Rakennuspaikka soveltuu hakemuksen mukaiseen rakentamiseen ja siihen liittyvään toimintaan. Rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Hanke ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista ja täyttää muutkin poikkeamiselle asetetut edellytykset (MRL 171 §).

Kaupunkisuunnittelu esittää poikkeamisen myöntämistä."

Päätös

Porin kaupunki myöntää haetun poikkeamisen kaupunkisuunnittelun esityksen mukaisesti.

Päätös on voimassa kaksi vuotta. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava poikkeamispäätöstä vastaava rakennuslupa.

Kaupunginvaltuuston 24.3.2014 § 35 mukaan päätöksen valmistelusta ja käsittelystä peritään 470 € maksu.

Allekirjoitus

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto

Organisaatiotieto

Elinvoimayksikkö