§ 66 Poikkeaminen, 609-46-9901-5046, Mikkola

Lataa 

PRIDno-2019-2290

Päätöspäivämäärä

2.9.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Kaupunkisuunnittelun kirje KA-54 30.7.2019:

"Poikkeamista haetaan maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n määräyksestä matkaviestintukiaseman rakentamiseksi Porin kaupungilta vuokratulle noin 200 m² määräalalle yleisestä alueesta Mikkolan kadut 609-46-9901-5046. Tukiaseman rakentaminen sisältää 42 metriä korkean antennipylvään ja 8,5 m² suuruisen telerakennuksen rakentamisen. Rakennuspaikka on voimassa olevassa asemakaavassa Mikkolantie-nimistä katualuetta, jolle ei ole osoitettu rakennusoikeutta. Maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa.

Air Navigation Services Finland on antanut hankkeesta lentoestelausunnon, jossa se toteaa, ettei tukiasemalla ole vaikutuksia ilmailumääräysten mukaisiin korkeusrajapintoihin tai lentoliikenteen sujuvuuteen. Antennipylväs on varustettava päivämerkinnöin ja lentoestevaloin ilmailumääräysten mukaisesti.

Rautatien läheisyydestä johtuen hankkeesta on pyydetty Väyläviraston lausunto. Väylävirasto toteaa lausunnossaan, että rakentamisessa tulee ottaa huomioon rakennuspaikan sijainti rautatiestä aiheutuvan tärinän vaikutusalueella ja että mahdolliset tärinäntorjuntarakenteet on tehtävä hakijan toimesta ja kustannuksella. Väylävirastolla ei ole muuta huomautettavaa hankkeesta.

Poikkeamishakemuksesta on kaupungin toimesta ilmoitettu naapureille kirjeitse maankäyttö- ja rakennusasetuksen 86 §:n mukaisesti. Asiasta saatiin yksi muistutus, jossa hanketta ei vastusteta, mutta ehdotetaan sen rakentamista rautatien pohjoispuolelle Filpunpuiston alueelle. Perusteluna siirrolle on mahdollinen tontin laajentamistarve suunnitellulle tukiaseman rakennuspaikalle. 

Asia on ollut esillä kaupunginhallituksen asettamassa rakennus- ja poikkeamislupatyöryhmässä. Työryhmän mielestä hakemusta voidaan puoltaa. Antennipylväs on varustettava Air Navigation Services Finlandin lausunnossa edellytetyin merkinnöin ja lentoestevaloin. Rakentamisessa on huomioitava rautatiestä aiheutuva tärinä. Tukiaseman rakentaminen mahdollistaa matkaviestinpalveluiden tehokkaan käytön alueella. Rakennuspaikasta on neuvoteltu myös Porin kaupungin liikennesuunnittelun kanssa ja todettu kyseessä olevalle hankkeelle sopivaksi. Naapuritontilla on runsaasti käyttämätöntä rakennusoikeutta jäljellä, joten tukiaseman rakentaminen suunnitelman mukaiseen paikkaan ei rajoita tontin tulevaa käyttöä ja kehittämistä. Tontin laajentaminen katualueelle asemakaavaa muuttamalla ei katsota olevan tarpeen. Hakemuksen mukainen rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle ja täyttää muutkin poikkeamiselle asetetut edellytykset.

Kaupunkisuunnittelu esittää poikkeamisluvan myöntämistä."

Päätös

Porin kaupunki myöntää hakemuksen mukaisen poikkeamisluvan kaupunkisuunnittelun esityksen mukaisesti.

Päätös on voimassa kaksi vuotta. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava poikkeamispäätöstä vastaava rakennuslupa.

Rakennuskielto tai rajoitus, josta poiketaan: Maankäyttö- ja rakennuslaki 58 §

Sovelletut oikeusohjeet: Maankäyttö- ja rakennuslaki 171-174 §

Kaupunginvaltuuston 24.3.2014 § 35 mukaan päätöksen valmistelusta ja käsittelystä peritään 470€ / (kielteinen päätös 230 €) maksu.

Allekirjoitus

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Elinvoimayksikkö