§ 90 Poikkeaminen, Koivistonluoto (20.) kaupunginosan kortteli 31 (osa)

Lataa 

PRIDno-2019-4872

Päätöspäivämäärä

20.11.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Kaupunkisuunnittelun kirje KA-78 19.11.2019:

”As Oy Tiimanninluoto ja Hartela Länsi-Suomi Oy hakevat poikkeamislupaa asemakaavasta omistamillaan määräaloilla 609-446-27-0-M603 ja -M605, joista on tarkoitus muodostaa kolme tonttia Koivistonluodon (20.) kaupunginosan korttelissa 31. Pohjoisimmalle 3430 m² suuruiselle tontille on tarkoitus rakentaa 7-asuntoinen rivitalo 832 k-m² ja talousrakennus/jätekatos 24 k-m², yhteensä 856 k-m². Tontin rakennusoikeus on 858 k-m² (e=0.25). Keskimmäisen 3314 m² suuruisen tontin rakennusoikeus tulisi olemaan 829 k-m² ja sille on tarkoitus rakentaa vastaava 7-asuntoinen rivitalo 832 k-m². Eteläisimmän 2781 m² suuruisen tontin rakennusoikeus tulisi olemaan 695 k-m² ja sille on tarkoitus rakentaa 5-asuntoinen rivitalo 648 k-m² ja talousrakennus/jätekatos 24 k-m², yhteensä 672 k-m². Tonteille rakennettava kerrosala on yhteensä 2360 k-m² ja asuntojen lukumäärä 19.

Voimassa olevassa asemakaavassa (vahvistettu v. 1995) alue on asuinpientalojen korttelialuetta (AP). Hakemuksen kohteena oleva alue on ohjeellisella tonttijaolla osoitettu kolmeksi tontiksi ja tonteille on merkitty rakennusalat sekä sallitut asuntojen enimmäismäärät. Tonteille sallittu asuntojen enimmäismäärä on yhteensä 11 (7+2+2), jolloin ylitys on 8 asuntoa. Suunnitelman mukainen rakentaminen ylittää asemakaavan rakennusalarajoja ja tontit muodostetaan kaavan ohjeellisesta tonttijaosta poikkeavasti. Talousrakennukset on tarkoitus rakentaa kiinni kadunpuoleiseen tontinrajaan. Vesapolun (pp/h) kautta on osoitettu kulku pohjoisimman tontin asuinnoille ja polun päähän puisto- ja vesialueelle on tarkoitus rakentaa laituri asukkaiden käyttöön. Yhteinen leikkialue on tarkoitus toteuttaa tontilla 609-20-49-5, joka asemakaavassa on asumista palvelevien huoltorakennusten korttelialuetta (AH).

Hanke poikkeaa maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n määräyksestä, jonka mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa. Lisäksi pohjoisimman tontin osalta poiketaan Porin kaupungin rakennusjärjestyksen 14 § määräyksestä, jonka mukaan ajoneuvoliittymiä saa olla enintään kaksi. Poikkeamia perustellaan muun muassa asuntojen toteuttamisella kohtuullisen kokoisina kaavan salliman rakennusoikeuden puitteissa.

Hakija on suorittanut naapurien kuulemiset maankäyttö- ja rakennusasetuksen 86 §:n mukaisesti. Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta.

Asia on ollut esillä kaupunginhallituksen asettamassa rakennus- ja poikkeamislupatyöryhmässä. Työryhmän mielestä hakemusta voidaan puoltaa ehdolla, että talousrakennukset/jätekatokset sijoitetaan vähintään yhden metrin etäisyydelle kadunpuoleisesta tontinrajasta, jolloin rakennusten perustukset ja muut rakenteet sijoittuvat kokonaisuudessaan tonteille. Hakemuksen mukainen rakentaminen soveltuu muodostettaville tonteille asuntojen lukumäärän ylittämisestä huolimatta mahdollistaen rakennusoikeuden tehokkaan käytön. Rakennusalojen ylittäminen on perusteltua poiketessa ohjeellisesta tonttijaosta suunnitelmien mukaisesti jättäen tonttien joenpuoleiselle alueelle rakentamisesta vapaata tilaa. Asemakaavan mukainen pääkäyttötarkoitus mahdollistaa asuinrivitalojen rakentamisen. Kulku tontille Vesapolun kautta on puollettavissa ja leikkialue on mahdollista toteuttaa hakijan omistuksessa olevalla AH-tontilla naapurikorttelissa. Laiturin rakentamista asukkaiden käyttöön voidaan puoltaa, mutta alueen vuokrauksen edellytyksistä tulee sopia erikseen kaupungin maanvuokrauskäytäntöjen mukaisesti. Hakemuksen mukainen rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Poikkeaminen ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista eikä johda merkittävään rakentamiseen ja täyttää muutkin poikkeamiselle asetetut edellytykset (MRL 171 §).

Kaupunkisuunnittelu esittää poikkeamisen myöntämistä ehdolla, että talousrakennukset/jätekatokset sijoitetaan vähintään yhden metrin etäisyydelle kadunpuoleisesta tontinrajasta.”

Päätös

Porin kaupunki päättää kaupunkisuunnittelun kirjeessä esitetyin perustein ja ehdoin myöntää haetun poikkeamisluvan.

Päätös on voimassa kaksi vuotta. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava poikkeamispäätöstä vastaava rakennuslupa.

Päätöksen valmistelusta ja käsittelystä peritään 470€ suuruinen maksu (KV 24.3.2014 § 35).

Allekirjoitus

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Elinvoimayksikkö