§ 40 Poikkeaminen, Vähärauman (25.) kaupunginosan Korvenpuisto

Lataa 

PRIDno-2019-1608

Päätöspäivämäärä

28.5.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Kaupunkisuunnittelun kirje KA-38 28.5.2019:

”Poikkeamista haetaan matkaviestintukiaseman rakentamiselle, johon kuuluvat 42 metriä korkea harustamaton antennipylväs ja 9 m² suuruinen laitetila. Rakennuspaikka on Porin kaupungilta vuokrattu noin 100 m² suuruinen alue Pori II-nimisestä tilasta, kiinteistötunnus 609-430-2-0. Rakennuspaikka sijoittuu Vähärauman (25.) kaupunginosan Korvenpuistoon, joka on asemakaavassa lähivirkistysaluetta (VL).

Air Navigation Services Finland on antanut hankkeesta lentoestelausunnon, jossa se toteaa, ettei tukiasemalla ole vaikutuksia ilmailumääräysten mukaisiin korkeusrajapintoihin tai lentoliikenteen sujuvuuteen.

Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hakemuksesta.

Asia on ollut esillä kaupunginhallituksen asettamassa rakennus- ja poikkeamislupatyöryhmässä. Työryhmän mielestä hakemusta voidaan puoltaa. Tukiasema on tarpeellinen, jotta matkaviestinverkkojen palveluiden saatavuus alueella voidaan varmistaa. Rakentaminen sijoittuu metsäiselle puistoalueelle, jolloin vaikutukset maisemaan jäävät vähäisiksi. Rakennuspaikalle on rakennettavissa kulkuyhteys Tiedepuiston katualueelta. Rakentaminen on puiston pinta-ala huomioon ottaen vähäistä eikä haittaa alueen käyttöä. Hakemuksen mukainen rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Hanke ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista ja täyttää muutkin poikkeamiselle asetetut edellytykset.

Kaupunkisuunnittelu esittää poikkeamisen myöntämistä.”

Päätös

Porin kaupunki myöntää hakemuksen mukaisen poikkeamisluvan kaupunkisuunnittelun esityksen mukaisesti.

Päätös on voimassa kaksi vuotta. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava poikkeamispäätöstä vastaava rakennuslupa.

Rakennuskielto tai rajoitus, josta poiketaan: Maankäyttö- ja rakennuslaki 58 §.

Sovelletut oikeusohjeet: Maankäyttö- ja rakennuslaki 171-174 §.

Kaupunginvaltuuston 24.3.2014 § 35 mukaan päätöksen valmistelusta ja käsittelystä peritään 470€ / (kielteinen päätös 230 €) maksu.

Allekirjoitus

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Elinvoimayksikkö