§ 91 Suunnittelutarveratkaisu, 609-412-1-277, Peittoon kierrätyspuisto

Lataa 

PRIDno-2019-5076

Päätöspäivämäärä

20.11.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Kaupunkisuunnittelun kirje KA-77 19.11.2019:

"Suomen Erityisjäte Oy hakee suunnittelutarveratkaisua 948 m² suuruisen varastorakennuksen sekä siihen liittyvien siilojen ja laitteiden rakentamiseksi tilalle Kuusimäki 609-412-1-277 Peittoon kierrätyspuiston alueella. Tilan pinta-ala on 17,379 ha ja se on ennestään rakentamaton. Varastorakennusta ja siihen liittyviä laitteita on tarkoitus käyttää tuhkan käsittelyyn ja varastointiin. Toimintaa koskeva ympäristölupa-asia on käsiteltävänä aluehallintovirastossa.

Alueella on voimassa Peittoon oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jossa rakennuspaikka on jätteenkäsittelyaluetta (EJ-3). Kaavamerkintään liittyy suunnittelumääräys: Alue on varattu jätteiden käsittelyyn, läjitykseen ja hyötykäyttöön sekä niihin liittyviä toimintoja, rakennelmia ja rakennuksia varten. Valmis läjitys on verhoiltava alueen ympäristöluvissa määrätyllä tavalla. Alueelle saa sijoittaa tuulivoimaloita niille erikseen osoitetuille alueille sekä niitä varten huoltoteitä ja teknisiä verkkoja.

Rakennuspaikka sijoittuu vireillä olevan Peittoon ensimmäisen asemakaavan ulkopuolelle. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 11.4. - 10.5.2019. Alue on maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n tarkoittamaa suunnittelutarvealuetta.  

Suunnittelutarveratkaisua koskevasta hakemuksesta on kaupungin toimesta ilmoitettu naapureille kirjeitse maankäyttö- ja rakennusasetuksen 86 §:n mukaisesti. Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta. Hankkeesta on myös neuvoteltu Pori Energia Sähköverkot Oy:n kanssa ja todettu rakennuksen sijoittuvan riittävän etäälle rakennuspaikan länsipuolella sijaitsevasta 230 kV voimajohdosta.

Asia on ollut esillä kaupunginhallituksen asettamassa rakennus- ja poikkeamislupatyöryhmässä. Työryhmä puoltaa hakemusta. Varastorakennuksen ja siilojen rakentaminen soveltuu voimassa olevaan oikeusvaikutteiseen osayleiskaavaan, jossa alue on varattu jätteiden käsittelyä sekä tarpeellisia rakennelmia ja rakennuksia varten. Rakennus liitetään alueelle rakennettavaan viemäriverkostoon. Rakennuspaikka sijoittuu vireillä olevan asemakaavan ulkopuolelle eikä aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Rakentaminen on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen, liikenneväylien toteuttamisen ja maisemalliselta kannalta ja täyttää muutkin suunnittelutarveratkaisulle asetetut edellytykset (MRL 137 §).

Kaupunkisuunnittelu esittää suunnittelutarveratkaisun myöntämistä."

Päätös

Porin kaupunki päättää kaupunkisuunnittelun kirjeessä esitetyin perustein myöntää hakemuksen mukaisen suunnittelutarveratkaisun.

Päätös on voimassa kaksi vuotta. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava suunnittelutarveratkaisua vastaava rakennuslupa.

Kaupunginvaltuuston 24.3.2014 § 35 mukaan päätöksen valmistelusta ja käsittelystä peritään 470 € maksu.

Allekirjoitus

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Elinvoimayksikkö