§ 5 Suunnittelutarveratkaisu, 609-412-1-313, Kellahti

Lataa 

PRIDno-2019-5822

Päätöspäivämäärä

29.1.2020

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Kaupunkisuunnittelun kirje KA-5 29.1.2020:

"Suunnittelutarveratkaisua haetaan 144 k-m² suuruisen omakotitalon ja 60 k-m² suuruisen talousrakennuksen rakentamiseksi Jennilä-nimiselle tilalle 609-412-1-313 osoitteessa Kellahdentie 666a. Tilan pinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan 7031 m². Tila on nykyisin rakentamatonta metsätalousaluetta.

 

Kaavatilanne

Alueella on voimassa Pohjois-Porin oikeusvaikutukseton yleiskaava (KV hyv. 7.5.2001), jossa rakennuspaikka on pientalovaltaista asuntoaluetta, jota yleiskaavan tavoitetilanteeseen mennessä ei asemakaavoiteta (AP-1).

Satakunnan maakuntakaavassa ei ole rakennuspaikkaan kohdistuvia merkintöjä.

 

Rakentamisrajoitus

Alue on maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n tarkoittamaa suunnittelutarvealuetta.

 

Naapurien kuuleminen / Lausunnot

Hakija on suorittanut naapurien kuulemisen (MRA 86 §). Varsinais-Suomen ELY-keskus on lausunnossaan todennut, että kiinteistölle on myönnetty lupa maa- ja metsätalousliittymälle. Mikäli kiinteistölle aiotaan rakentaa asuinrakennus, tulee ennen rakennusluvan myöntämistä hakea lupa liittymän käyttötarkoituksen muutokseen. Käyttötarkoituksen muuttamiselle ei ole tienpidollista estettä eikä hakemuksen mukaiseen rakentamisesta ole huomautettavaa. Muilla naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta.

 

Asian harkinta

Asia on ollut esillä kaupunginhallituksen asettamassa rakennus- ja poikkeamislupatyöryhmässä. Työryhmä puoltaa hakemusta. Rakennuslupahakemukseen tulee liittää ELY-keskuksen edellyttämä liittymälupa. Rakennuspaikka sijaitsee Kellahdentien varrella yleiskaavan pientalovaltaisella alueella kahden rakennuspaikan välissä. Rakennukset on sijoitettu riittävän etäälle maantiestä suoja-alueen ulkopuolelle. Hakemuksen mukainen rakentaminen ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Rakentaminen on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen, liikenneväylien toteuttamisen ja maisemalliselta kannalta ja täyttää muutkin suunnittelutarveratkaisulle asetetut edellytykset (MRL 137 §).

Kaupunkisuunnittelu esittää suunnittelutarveratkaisun myöntämistä."

Päätös

Porin kaupunki päättää kaupunkisuunnittelun kirjeessä esitetyin perustein myöntää hakemuksen mukaisen suunnittelutarveratkaisun.

Päätös on voimassa kaksi vuotta. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava suunnittelutarveratkaisua vastaava rakennuslupa.

Kaupunginvaltuuston 24.3.2014 § 35 mukaan päätöksen valmistelusta ja käsittelystä peritään 470 € maksu.

Allekirjoitus

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Elinvoimayksikkö