§ 34 Suunnittelutarveratkaisu, 609-417-6-370, Kokemäensaari

Lataa 

PRIDno-2019-1555

Päätöspäivämäärä

28.4.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Kaupunkisuunnittelun kirje KA-29 16.4.2019:

"Suunnittelutarveratkaisua haetaan matkaviestintukiaseman rakentamiseksi, johon kuuluvat 42 metriä korkea harustamaton antennipylväs ja 9 m² suuruinen telerakennus. Rakennuspaikka on noin 150 m² suuruinen Porin kaupungilta vuokrattu määräala Kokemäensaaren kylässä sijaitsevasta tilasta Harju 609-417-6-370.

Rakennuspaikka sijoittuu asemakaava-alueen ulkopuolelle. Alueella on voimassa oikeusvaikutukseton Meri-Porin yleiskaava, jossa alue on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta tai ympäristöarvoja (MU). Satakunnan maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta (A).

Air Navigation Services Finland on antanut hankkeesta lentoestelausunnon, jossa se toteaa, ettei tukiasemalla ole vaikutuksia ilmailumääräysten mukaisiin korkeusrajapintoihin tai lentoliikenteen sujuvuuteen.

Suunnittelutarveratkaisua koskevasta hakemuksesta on kaupungin toimesta ilmoitettu naapurikiinteistön omistajalle kirjeitse maankäyttö- ja rakennusasetuksen 86 §:n mukaisesti. Naapurilla ei ole ollut huomautettavaa hakemuksesta.

Asia on ollut esillä kaupunginhallituksen asettamassa rakennus- ja poikkeamislupatyöryhmässä. Työryhmä mielestä hakemusta voidaan puoltaa. Tukiasema on tarpeellinen, jotta matkaviestinverkkojen palveluiden saatavuus alueella voidaan varmistaa. Tukiasema sijoittuu puustoiseen metsään etäälle asuinrakennuksista, jolloin vaikutukset maisemaan jäävät vähäisiksi. Hankkeen johdosta ei aiheudu haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Rakentaminen ei aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia ja täyttää muutkin suunnittelutarveratkaisulle asetetut edellytykset.

Kaupunkisuunnittelu esittää suunnittelutarveratkaisun myöntämistä."

Päätös

Porin kaupunki myöntää hakemuksen mukaisen suunnittelutarveratkaisun. 

Päätös on voimassa kaksi vuotta. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava rakennuslupa.

Rakennuskielto tai rajoitus josta poiketaan: Maankäyttö- ja rakennuslaki 16 §, 137 §

Sovelletut oikeusohjeet: Maankäyttö- ja rakennuslaki 137 §, 174 §.

Kaupunginvaltuuston 24.3.2014 § 35 mukaan päätöksen valmistelusta ja käsittelystä peritään 470€ / (kielteinen päätös 230 €) maksu.

Allekirjoitus

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Elinvoimayksikkö