§ 33 Suunnittelutarveratkaisu, 609-422-1-916, Lyttylä

Lataa 

PRIDno-2020-1848

Päätöspäivämäärä

26.5.2020

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Kaupunkisuunnittelun kirje 18.5.2020:

"Suunnittelutarveratkaisua haetaan 42 m² suuruisen loma-asunnon rakentamiseksi kiinteistölle 609-422-1-916 Huvikumpu Lyttylän kylässä. Kiinteistön pinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan 0,67 ha. Rakennuspaikalla sijaitsee nykyisin grillikatos ja terassi, joiden yhteyteen loma-asunto rakennetaan.

Kaavatilanne

Alueella on voimassa oikeusvaikutukseton Meri-Porin yleiskaava (KV hyv. 6.3.2000), jossa kiinteistö on pääosin maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M) sekä osin pientalo- ja loma-asuntoaluetta, jota yleiskaavan tavoitetilanteeseen mennessä ei asemakaavoiteta (AP-2). Alueella on vireillä Yyterinniemen osayleiskaava. Vireillä olevassa osayleiskaavassa ei ole tarkoitus merkittävästi muuttaa hakemuksen kohteena olevan kiinteistön aluetta.

Satakunnan maakuntakaavassa kiinteistö sijoittuu merkittävän kulttuuriympäristö- ja maisemamatkailun kehittämisen kohdevyöhykkeelle (mv2) sekä Kokemäenjoen jokisuiston tulvariskin selvitysalueelle (se1). Hanke sijoittuu Kokemäenjokilaakson valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alue-ehdotuksen alueelle, joka  Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 on osoitettu vma-e-merkinnällä.

Rakentamisrajoitus

Alue on maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n tarkoittamaa suunnittelutarvealuetta.

Naapurien kuuleminen / Lausunnot

Hakija on suorittanut naapurien kuulemiset (MRA 86 §). Naapurit ovat antaneet hankkeelle suostumuksensa.

Asian harkinta

Asia on ollut esillä kaupunginhallituksen asettamassa rakennus- ja poikkeamislupatyöryhmässä. Työryhmä puoltaa hakemusta. Loma-asunto on suunniteltu metsäiselle alueelle riittävän etäälle Kokemäenjoen rantavyöhykkeestä ja Natura-alueesta. Rakennuspaikalle on olemassa oleva tieyhteys ja rakennus on liitettävissä vesijohtoverkostoon. Suunniteltu rakentaminen soveltuu Kokemäenjokilaakson maisema-alueelle. Hakemuksen mukainen rakentaminen ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Rakentaminen on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen, liikenneväylien toteuttamisen ja maisemalliselta kannalta ja täyttää muutkin suunnittelutarveratkaisulle asetetut edellytykset (MRL 137 §).

Kaupunkisuunnittelu esittää suunnittelutarveratkaisun myöntämistä."

Päätös

Porin kaupunki myöntää haetun suunnittelutarveratkaisun kaupunkisuunnittelun esityksen mukaisesti.

Päätös on voimassa kaksi vuotta. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava suunnittelutarveratkaisua vastaava rakennuslupa.

Kaupunginvaltuuston 24.3.2014 § 35 mukaan päätöksen valmistelusta ja käsittelystä peritään 470 € maksu.

Allekirjoitus

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Elinvoimayksikkö