§ 31 Suunnittelutarveratkaisu, 609-429-1-678, Pietniemi

Lataa 

PRIDno-2020-1326

Päätöspäivämäärä

6.5.2020

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Kaupunkisuunnittelun kirje KA-27 6.5.2020:

"Suunnittelutarveratkaisua haetaan 300 m² suuruisen omakotitalon ja 50 m² suuruisen talousrakennuksen rakentamiseksi noin 6000 m² suuruiselle määräalalle tilasta 609-429-1-678 Mäntyniemi. Rakennuspaikka muodostuu tilan palstasta, joka sijaitsee Vanha Raumantien pohjoispuolella. Rakennuspaikka on nykyisin rakentamatonta metsätalousaluetta. Emätilan pinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan 9556 m².

Kaavatilanne

Alueella on voimassa Lounais-Porin oikeusvaikutukseton yleiskaava (KV hyv. 7.5.2001), jossa rakennuspaikka on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M). Alue on pohjavesialuetta, joka on yleiskaavassa osoitettu merkinnällä (pv2). Vanha Raumantie on merkitty yleiskaavaan kokoojatienä.

Satakunnan maakuntakaavassa Vanha Raumantie on osoitettu historialliseksi tieksi (ht). Maakuntakaavassa ei ole muita rakennuspaikkaan kohdistuvia merkintöjä.  

Rakentamisrajoitus

Alue on maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n tarkoittamaa suunnittelutarvealuetta.

Naapurien kuuleminen / Lausunnot

Kaupunkisuunnittelu on pyytänyt naapurin kuulemisen Varsinais-Suomen ELY-keskuksen osalta. Lausunnossaan ELY-keskus on todennut, että maantien suoja-alue ulottuu 20 metrin etäisyydelle maantien ajoradan keskilinjasta ja asuinrakennus on suunniteltu rakennettavaksi tälle etäisyydelle. Mikäli rakennus rakennetaan suoja-alueen ulkopuolelle, ei Pirkanmaan ELY-keskukselta ole tarvetta hakea poikkeuslupaa suoja-alueelle rakentamiseen. Mikäli kiinteistölle halutaan rakentaa uusi liittymä maantielle, tulee tähän hakea liittymälupa Pirkanmaan ELY-keskukselta ennen kuin rakennuslupa voidaan myöntää. Liittymäluvan myöntämiseen ei nähdä olevan estettä. ELY-keskuksen lausunto tulee liittää mahdollisiin lupahakemuksiin. 

Hakija on suorittanut muut naapurien kuulemiset (MRA 86 §). Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta.

Asian harkinta

Asia on ollut esillä kaupunginhallituksen asettamassa rakennus- ja poikkeamislupatyöryhmässä. Työryhmä puoltaa hakemusta. Rakennukset tulee sijoittaa maantien suoja-alueen ulkopuolelle 20 metrin etäisyydelle maantien ajoradan keskilinjasta. Rakennuslupahakemukseen tulee liittää ELY-keskuksen lausunto ja siinä edellytetty liittymälupa maantielle.

Rakennuspaikka sijaitsee Vanha Raumantien varrella yleiskaavan maa- ja metsätalousvaltaisella alueella. Lähiympäristössä on olemassa olevaa pientaloasutusta ja rakennukset ovat liitettävissä kiinteistön rajalla sijaitseviin vesi- ja viemärilinjoihin. ELY-keskus on lausunnossaan todennut, ettei liittymän rakentamiseen katsota olevan estettä. Rakennuspaikka sijaitsee etäällä asemakaavoitetusta alueesta eikä hakemuksen mukainen rakentaminen aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Rakentaminen on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen, liikenneväylien toteuttamisen ja maisemalliselta kannalta ja täyttää muutkin suunnittelutarveratkaisulle asetetut edellytykset (MRL 137 §).

Kaupunkisuunnittelu esittää suunnittelutarveratkaisun myöntämistä ehdolla, että rakennukset sijoitetaan maantien suoja-alueen ulkopuolelle."

Päätös

Porin kaupunki myöntää haetun suunnittelutarveratkaisun kaupunkisuunnittelun esityksen mukaisesti.

Päätös on voimassa kaksi vuotta. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava suunnittelutarveratkaisua vastaava rakennuslupa.

Kaupunginvaltuuston 24.3.2014 § 35 mukaan päätöksen valmistelusta ja käsittelystä peritään 470 € maksu.

Allekirjoitus

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Elinvoimayksikkö