§ 19 Suunnittelutarveratkaisu, 609-429-1-878, Pietniemi

Lataa 

PRIDno-2019-862

Päätöspäivämäärä

21.3.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Kaupunkisuunnittelun kirje KA-17 21.3.2019:

"Suunnittelutarveratkaisua haetaan kerrosalaltaan 291 m² suuruisen 2-kerroksisen omakotitalon ja 103 m² suuruisen talousrakennuksen rakentamiselle Porin kaupungin Pietniemen kylässä sijaitsevalle tilalle Mäntykumpu 609-429-1-878. Tilan pinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan 2,178 ha. Alue on ennestään rakentamatonta maa- ja metsätalousaluetta.

Oikeusvaikutuksettomassa Lounais-Porin yleiskaavassa alue on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M). Yleiskaavaan ja Satakunnan maakuntakaavaan on merkitty uusi yhdystie Vanha Raumantien ja Tuorsniementien välille, joka sijoittuu osittain hakemuksen kohteena olevan tilan pohjoiskulmaan.

Hakija on suorittanut naapurien kuulemisen. Varsinais-Suomen ELY-keskus on kuulemisessa lausunut, että ennen rakennusluvan myöntämistä tulisi rakennuspaikalle kulkua varten hakea liittymälupa. Luvan myöntämiselle ei nähdä estettä eikä hankkeesta ole muuten huomautettavaa. Muilla naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta.

Asia on ollut esillä kaupunginhallituksen asettamassa rakennus- ja poikkeamislupatyöryhmässä. Työryhmä puoltaa hakemusta ehdolla, että rakennusluvan yhteydessä rakennusten sijoittelussa huomioidaan tilan pohjoiskulmaan suunniteltu uusi yhdystie. Lupahakemuksessa tulee esittää uusi täydennetty asemapiirros, jossa on osoitettu yleiskaavan mukainen yhdystien sijainti. Rakennusluvan yhteydessä käsitellään myös ELY-keskuksen edellyttämä liittymälupa. Rakentamisesta ei aiheudu haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, kun rakennukset sijoitetaan riittävän etäälle suunnitellusta yhdystiestä. Rakennuspaikka on pinta-alaltaan riittävän suuri ja se on liitettävissä vesi- ja viemäriverkostoon. Rakentaminen on sopivaa maisemalliselta kannalta ja täyttää muutkin suunnittelutarveratkaisulle asetetut edellytykset (MRL 137 §).

Kaupunkisuunnittelu esittää suunnittelutarveratkaisun myöntämistä. Rakennusluvan yhteydessä rakennusten sijoittelussa tulee huomioida tilan pohjoiskulmaan suunniteltu uusi yhdystie."

Päätös

Porin kaupunki myöntää hakemuksen mukaisen suunnittelutarveratkaisun kaupunkisuunnittelun esityksen mukaisesti.

Päätös on voimassa kaksi vuotta. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava rakennuslupa.

Rakennuskielto tai rajoitus josta poiketaan: Maankäyttö- ja rakennuslaki 16 §, 137 §

Sovelletut oikeusohjeet: Maankäyttö- ja rakennuslaki 137 §, 174 §

Kaupunginvaltuuston 24.3.2014 § 35 mukaan päätöksen valmistelusta ja käsittelystä peritään 470€ / (kielteinen päätös 230 €) maksu.

Allekirjoitus

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Elinvoimayksikkö