§ 68 Suunnittelutarveratkaisu, 609-429-1-881, Pietniemi

Lataa 

PRIDno-2019-3992

Päätöspäivämäärä

2.9.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Kaupunkisuunnittelun kirje KA-58 2.9.2019:

"Suunnittelutarveratkaisua haetaan kerrosalaltaan 159 m² suuruisen omakotitalon rakentamiseksi tilalle Keski-Maa 609-429-1-881 Porin kaupungin Pietniemen kylässä. Tilan pinta-ala on 1,8363 ha ja alue on ennestään rakentamatonta metsätalousaluetta. Rakennuspaikka sijaitsee maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n mukaisella suunnittelutarvealueella.

Oikeusvaikutuksettomassa Lounais-Porin yleiskaavassa (KV hyv. 7.5.2001) rakennuspaikka on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M). Satakunnan maakuntakaavassa ei ole rakennuspaikkaan kohdistuvia merkintöjä.

Hakija on suorittanut naapurien kuulemisen. Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta.

Asia on ollut esillä kaupunginhallituksen asettamassa rakennus- ja poikkeamislupatyöryhmässä. Työryhmän mielestä hakemusta voidaan puoltaa. Rakennuspaikka on pinta-alaltaan riittävän suuri eikä rakentaminen aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Rakennuspaikka sijoittuu alueelle, jolla on ennestään vastaavantyyppistä pientaloasutusta. Rakennuspaikka on liitettävissä vesi- ja viemäriverkostoon. Rakentaminen on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen, liikenneväylien toteuttamisen ja maisemalliselta kannalta ja täyttää muutkin suunnittelutarveratkaisulle asetetut edellytykset (MRL 137 §).

Kaupunkisuunnittelu esittää suunnittelutarveratkaisun myöntämistä."

Päätös

Porin kaupunki myöntää hakemuksen mukaisen suunnittelutarveratkaisun kaupunkisuunnittelun esityksen mukaisesti.

Päätös on voimassa kaksi vuotta. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava suunnittelutarveratkaisua vastaava rakennuslupa.

Rakennuskielto tai rajoitus josta poiketaan: Maankäyttö- ja rakennuslaki 16 §, 137 §

Sovelletut oikeusohjeet: Maankäyttö- ja rakennuslaki 137 §, 173-174 §

Kaupunginvaltuuston 24.3.2014 § 35 mukaan päätöksen valmistelusta ja käsittelystä peritään 470 € maksu.

Allekirjoitus

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Elinvoimayksikkö