§ 78 Suunnittelutarveratkaisu, 609-430-17-15-M603, Porin kaupunkikylä

Lataa 

PRIDno-2019-3681

Päätöspäivämäärä

20.9.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Kaupunkisuunnittelun kirje KA-68 19.9.2019:

"Suunnittelutarveratkaisua haetaan hevosmaneesin 1525 k-m², hevostallin 475 k-m² ja konehallin 420 k-m² rakentamiselle. Rakennuspaikka on noin 2,4 ha suuruinen Porin kaupungilta ostettu määräala 609-430-17-15-M603 Ojasaari-nimisestä tilasta Porin kaupunginkylässä osoitteessa Pinomäentie 303. Kaupungin omistuksessa olevan emätilan pinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan 6,4 ha. Määräalalta puretaan vanha omakotitalo ja talousrakennus. Alue on maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n tarkoittamaa suunnittelutarvealuetta.

Oikeusvaikutteisessa Kantakaupungin yleiskaavassa 2025 rakennuspaikka on pientalovaltaista asuntoaluetta (AP). Satakunnan maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta (A).

Hakija on suorittanut naapurien kuulemisen (MRL 173 §, MRA 86 §). Varsinais-Suomen ELY-keskus on kuulemisessa lausunut, ettei se näe estettä suunnitellulle rakentamiselle maantien suoja-alueen ulkopuolelle. Liittyminen määräalalle tulee järjestää olemassa olevan liittymän kautta. Muilla naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta.

Asia on ollut esillä kaupunginhallituksen asettamassa rakennus- ja poikkeamislupatyöryhmässä. Työryhmän mielestä hakemusta voidaan puoltaa ehdolla, että rakennukset sijoitetaan vähintään 20 metrin etäisyydelle maantien keskilinjasta suoja-alueen ulkopuolelle ELY-keskuksen lausunnon mukaisesti. Kyseessä on vanha rakennuspaikka, jolta puretaan vanha omakotitalo ja talousrakennus. Pinomäen alueella on useita rakennuspaikkoja, joilla asumisen yhteydessä harjoitetaan hevostoimintaa. Suunnitellun rakentamisen laajuudesta huolimatta hanke soveltuu alueen ympäristöön. Rakennuspaikka on pinta-alaltaan sopiva hakemuksen mukaiseen rakentamiseen ja se rajautuu riittävän etäälle naapurikiinteistöillä sijaitsevista asuinrakennuksista, jolloin rakentamisen ei arvioida aiheuttavan merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Rakennuspaikka on liitettävissä vesi- ja viemäriverkostoon ja paikan sijainti maantien varrella mahdollistaa toimivat liikenneyhteydet. Hakemuksen mukainen rakentaminen ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Rakentaminen on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen, liikenneväylien toteuttamisen ja maisemalliselta kannalta ja täyttää muutkin suunnittelutarveratkaisulle asetetut edellytykset (MRL 137 §).

Kaupunkisuunnittelu esittää suunnittelutarveratkaisun myöntämistä ehdolla, että rakennukset sijoitetaan vähintään 20 metrin etäisyydelle maantien keskilinjasta suoja-alueen ulkopuolelle."

Päätös

Porin kaupunki päättää kaupunkisuunnittelun kirjeessä esitetyin perustein ja ehdoin myöntää hakemuksen mukaisen suunnittelutarveratkaisun.

Päätös on voimassa kaksi vuotta. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava suunnittelutarveratkaisua vastaava rakennuslupa.

Kaupunginvaltuuston 24.3.2014 § 35 mukaan päätöksen valmistelusta ja käsittelystä peritään 470 € maksu.

Allekirjoitus

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Elinvoimayksikkö