§ 25 Suunnittelutarveratkaisu, 609-431-7-64, Preiviiki

Lataa 

PRIDno-2019-237

Päätöspäivämäärä

27.3.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Kaupunkisuunnittelun kirje KA-21 26.3.2019:

"Suunnittelutarveratkaisua haetaan kerrosalaltaan enintään 200 m² suuruisen omakotitalon ja 100 m² suuruisen talousrakennuksen rakentamiselle Porin kaupungin Preiviikin kylässä sijaitsevalle tilalle Kirkkokangas 609-431-7-64. Kaksipalstaisen tilan pinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan 8,529 ha. Tilan jakamisesta on tehty jakosopimus, jonka perusteella pienempi tilan palstoista erotetaan omaksi tilaksi. Suunnittelutarveratkaisuhakemus kohdistuu tilan suurempaan palstaan, jonka pinta-ala on noin 5 hehtaaria. Alue on ennestään rakentamatonta metsää.

Oikeusvaikutuksettomassa Meri-Porin yleiskaavassa alue on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta tai ympäristöarvoja (MU). Satakunnan maakuntakaavassa alue on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta (MU).

Hakija on suorittanut naapurien kuulemisen. Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta.

Asia on ollut esillä kaupunginhallituksen asettamassa rakennus- ja poikkeamislupatyöryhmässä. Työryhmän mielestä hakemusta voidaan puoltaa. Rakennuspaikka on suuri ja pinta-alaan nähden rakentamisen voidaan katsoa olevan vähäistä. Hakemuksen mukaisella rakentamisella ei ole merkittävää vaikutusta alueen ympäristöarvoihin tai ulkoilun ohjaukseen. Rakentamisesta ei aiheudu haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Rakentaminen on sopivaa maisemalliselta kannalta ja täyttää muutkin suunnittelutarveratkaisulle asetetut edellytykset (MRL 137 §).

Kaupunkisuunnittelu esittää suunnittelutarveratkaisun myöntämistä."

Päätös

Porin kaupunki myöntää hakemuksen mukaisen suunnittelutarveratkaisun kaupunkisuunnittelun esityksen mukaisesti.

Päätös on voimassa kaksi vuotta. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava rakennuslupa.

Rakennuskielto tai rajoitus josta poiketaan: Maankäyttö- ja rakennuslaki 16 §, 137 §

Sovelletut oikeusohjeet: Maankäyttö- ja rakennuslaki 137 §, 174 §

Kaupunginvaltuuston 24.3.2014 § 35 mukaan päätöksen valmistelusta ja käsittelystä peritään 470€ / (kielteinen päätös 230 €) maksu.

Allekirjoitus

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Elinvoimayksikkö