§ 7 Suunnittelutarveratkaisu, 609-437-27-45, Ruosniemi

Lataa 

PRIDno-2019-5739

Päätöspäivämäärä

30.1.2020

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Kaupunkisuunnittelun kirje KA-6 29.1.2020:

"Suunnittelutarveratkaisua haetaan 300 k-m² suuruisen 1½-kerroksisen omakotitalon ja 50 k-m² suuruisen talousrakennuksen rakentamiseksi kiinteistölle Pikkupete 609-437-27-45 osoitteessa Järvikyläntie 102. Tilan pinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan 2502 m². Kiinteistö on nykyisin rakentamatonta maatalousaluetta.

 

Kaavatilanne

Alueella on voimassa Pohjois-Porin oikeusvaikutukseton yleiskaava (KV hyv. 7.5.2001), jossa rakennuspaikka on pääosin pientalovaltaista asuntoaluetta (AP) sekä osin maa- ja metsätalousaluetta (MT).

Satakunnan maakuntakaavassa ei ole rakennuspaikkaan kohdistuvia merkintöjä. 

 

Rakentamisrajoitus

Alue on maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n tarkoittamaa suunnittelutarvealuetta.

 

Naapurien kuuleminen

Hakija on suorittanut naapurien kuulemisen (MRA 86 §). Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta.

 

Asian harkinta

Asia on ollut esillä kaupunginhallituksen asettamassa rakennus- ja poikkeamislupatyöryhmässä. Työryhmä puoltaa hakemusta. Kiinteistö on yleiskaavassa osoitettu pääosin pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi ja alueella on runsaasti vanhaa pientaloasutusta. Rakennuspaikka on pinta-alaltaan riittävän suuri ja se on liitettävissä vesi- ja viemäriverkostoon. Hakemuksen mukainen rakentaminen ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Rakentaminen on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen, liikenneväylien toteuttamisen ja maisemalliselta kannalta ja täyttää muutkin suunnittelutarveratkaisulle asetetut edellytykset (MRL 137 §).

Kaupunkisuunnittelu esittää suunnittelutarveratkaisun myöntämistä."

Päätös

Porin kaupunki päättää kaupunkisuunnittelun kirjeessä esitetyin perustein myöntää hakemuksen mukaisen suunnittelutarveratkaisun.

Päätös on voimassa kaksi vuotta. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava suunnittelutarveratkaisua vastaava rakennuslupa.

Kaupunginvaltuuston 24.3.2014 § 35 mukaan päätöksen valmistelusta ja käsittelystä peritään 470 € maksu.

Allekirjoitus

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Elinvoimayksikkö