§ 52 Suunnittelutarveratkaisu, 609-445-15-387-M607, Tuorsniemi

Lataa 

PRIDno-2019-2408

Päätöspäivämäärä

17.7.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Kaupunkisuunnittelun kirje KA-49 16.7.2019:

"Suunnittelutarveratkaisua haetaan kerrosalaltaan 200 m² suuruisen omakotitalon ja 100 m² suuruisen talousrakennuksen rakentamiseksi noin 2,1 ha suuruiselle määräalalle 609-445-15-387-M607 Sjögren-nimisestä tilasta Porin kaupungin Tuorsniemen kylässä. Määräala on ennestään rakentamatonta maa- ja metsätalousaluetta. Emätilan pinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan 76 ha.

Oikeusvaikutuksettomassa Lounais-Porin yleiskaavassa rakennuspaikka on pientalovaltaista asuntoaluetta, jota yleiskaavan tavoitetilanteeseen mennessä ei asemakaavoiteta (AP-1). Satakunnan maakuntakaavassa ei ole rakennuspaikkaan kohdistuvia merkintöjä.

Hakija on suorittanut naapurien kuulemisen. Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta.

Asia on ollut esillä kaupunginhallituksen asettamassa rakennus- ja poikkeamislupatyöryhmässä. Työryhmän mielestä hakemusta voidaan puoltaa. Määräala sijaitsee yleiskaavan pientalovaltaisella asuntoalueella olemassa olevan tien varrella. Rakennuspaikka on pinta-alaltaan riittävän suuri eikä rakentaminen aiheuta haittaa asemakaavoitukselle tai yleiskaavoitukselle. Rakentaminen on sopivaa maisemalliselta kannalta ja täyttää muutkin suunnittelutarveratkaisulle asetetut edellytykset (MRL 137 §).

Kaupunkisuunnittelu esittää suunnittelutarveratkaisun myöntämistä."

Päätös

Porin kaupunki myöntää hakemuksen mukaisen suunnittelutarveratkaisun kaupunkisuunnittelun esityksen mukaisesti.

Päätös on voimassa kaksi vuotta. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava suunnittelutarveratkaisua vastaava rakennuslupa.

Rakennuskielto tai rajoitus josta poiketaan: Maankäyttö- ja rakennuslaki 16 §, 137 §

Sovelletut oikeusohjeet: Maankäyttö- ja rakennuslaki 137 §, 173-174 §

Kaupunginvaltuuston 24.3.2014 § 35 mukaan päätöksen valmistelusta ja käsittelystä peritään 470€ / (kielteinen päätös 230 €) maksu.

Allekirjoitus

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Elinvoimayksikkö