§ 8 Suunnittelutarveratkaisu, 609-445-3-56, Tuorsniemi

Lataa 

PRIDno-2020-183

Päätöspäivämäärä

30.1.2020

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Kaupunkisuunnittelun kirje KA-7 29.1.2020:

"Suunnittelutarveratkaisua haetaan 144 k-m² suuruisen omakotitalon rakentamiseksi puretun omakotitalon tilalle kiinteistöllä Mansikkamäki 609-445-3-56 osoitteessa Jussitie 35. Tilan pinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan 9300 m². Rakennuspaikalla on nykyisin 120 k-m² ja 22 k-m² suuruiset talousrakennukset.

 

Kaavatilanne

Alueella on voimassa oikeusvaikutteinen Kantakaupungin yleiskaava 2025 (KV hyv. 10.12.2007), jossa rakennuspaikka on pientalovaltaista asuntoaluetta (AP).

 

Rakentamisrajoitus

Alue on Porin kaupungin rakennusjärjestyksessä määrätty maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n mukaiseksi suunnittelutarvealueeksi, jolla uuden rakennuspaikan tulee olla ennen asemakaavan laadintaa vähintään 2 ha suuruinen.

 

Naapurien kuuleminen

Hakija on suorittanut naapurien kuulemisen (MRA 86 §). Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta.

 

Asian harkinta

Asia on ollut esillä kaupunginhallituksen asettamassa rakennus- ja poikkeamislupatyöryhmässä. Työryhmä puoltaa hakemusta. Kyseessä on vanha rakennuspaikka, jolla purettu omakotitalo korvataan uudella. Suunnittelutarvealueen pinta-alavaatimus ei koske korvaavaa rakentamista olemassa olevilla rakennuspaikoilla. Kiinteistö sijaitsee oikeusvaikutteisen yleiskaavan pientalovaltaisella alueella. Hakemuksen mukainen rakentaminen ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Rakentaminen on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen, liikenneväylien toteuttamisen ja maisemalliselta kannalta ja täyttää muutkin suunnittelutarveratkaisulle asetetut edellytykset (MRL 137 §).

Kaupunkisuunnittelu esittää suunnittelutarveratkaisun myöntämistä."

Päätös

Porin kaupunki päättää kaupunkisuunnittelun kirjeessä esitetyin perustein myöntää hakemuksen mukaisen suunnittelutarveratkaisun.

Päätös on voimassa kaksi vuotta. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava suunnittelutarveratkaisua vastaava rakennuslupa.

Kaupunginvaltuuston 24.3.2014 § 35 mukaan päätöksen valmistelusta ja käsittelystä peritään 470 € maksu.

Allekirjoitus

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Elinvoimayksikkö