§ 32 Suunnittelutarveratkaisu, 609-466-11-27-M601, Söörmarkku

Lataa 

PRIDno-2020-1789

Päätöspäivämäärä

15.5.2020

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Kaupunkisuunnittelun kirje 14.5.2020:

"Suunnittelutarveratkaisua haetaan 144 m² suuruisen omakotitalon ja 52 m² suuruisen talousrakennuksen rakentamiseksi noin 0,75 ha suuruiselle määräalalle 609-466-11-27-M601 Erkkilä-nimisestä tilasta Söörmarkun kylässä. Rakennuspaikalla on nykyisin 77 m² suuruinen vanha talousrakennus. Emätilan pinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan 1,6227 ha.

Kaavatilanne

Alueella on voimassa oikeusvaikutteinen Noormarkku-Toukarin yleiskaava (KV hyv. 15.6.2015), jossa rakennuspaikka on pientalovaltaista asuntoaluetta (AP). Rakennuspaikka sijoittuu Söörmarkun kylä -nimisen valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön läheisyyteen, joka on yleiskaavassa osoitettu ma-merkinnällä.

Rakentamisrajoitus

Alue on maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n tarkoittamaa suunnittelutarvealuetta.

Naapurien kuuleminen / Lausunnot

Hakija on suorittanut naapurien kuulemiset (MRA 86 §). Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta.

Asian harkinta

Asia on ollut esillä kaupunginhallituksen asettamassa rakennus- ja poikkeamislupatyöryhmässä. Työryhmä puoltaa hakemusta. Alue on oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa osoitettu pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi. Rakennuspaikka on pinta-alaltaan riittävän suuri ja rakennukset liitetään alueen vesi- ja viemäriverkostoon. Aluetta ei ole tarkoitus asemakaavoittaa lähitulevaisuudessa. Lisäksi rakennuspaikalle on olemassa oleva tieyhteys. Suunniteltu rakentaminen soveltuu alueen arvokkaaseen kulttuuriympäristöön. Hakemuksen mukainen rakentaminen ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Rakentaminen on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen, liikenneväylien toteuttamisen ja maisemalliselta kannalta ja täyttää muutkin suunnittelutarveratkaisulle asetetut edellytykset (MRL 137 §).

Kaupunkisuunnittelu esittää suunnittelutarveratkaisun myöntämistä."

Päätös

Porin kaupunki myöntää haetun suunnittelutarveratkaisun kaupunkisuunnittelun esityksen mukaisesti.

Päätös on voimassa kaksi vuotta. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava suunnittelutarveratkaisua vastaava rakennuslupa.

Kaupunginvaltuuston 24.3.2014 § 35 mukaan päätöksen valmistelusta ja käsittelystä peritään 470 € maksu.

Allekirjoitus

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Elinvoimayksikkö