§ 37 Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeaminen, 609-445-3-133, Tuorsniemi

Lataa 

PRIDno-2019-824

Päätöspäivämäärä

21.5.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Kaupunkisuunnittelun kirje KA-34 20.5.2019:

"Suunnittelutarveratkaisua ja poikkeamista haetaan 300 m² suuruisen omakotitalon ja 50 m² suuruisen talousrakennuksen rakentamiselle 0,25 ha suuruiselle rakennuspaikalle Porin kaupungin Tuorsniemen kylässä sijaitsevalle tilalle 609-445-3-133 Fetu. Tilan pinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan 0,5 ha ja siitä on luovutettu noin 0,25 ha määräala, joka muodostetaan lohkomistoimituksessa omaksi kiinteistöksi. Luovutetulle määräalalle on myönnetty suunnittelutarveratkaisu omakotitalon ja talousrakennuksen rakentamiselle vuonna 2018. Hakemuksen mukaiselle rakennuspaikalle on vuonna 2016 myönnetty suunnittelutarveratkaisu omakotitalon ja talousrakennuksen rakentamiselle, mutta hankkeelle ei ole haettu rakennuslupaa päätöksen voimassaoloaikana.

Alue on kantakaupungin oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa osoitettu pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP). Lisäksi alue on yleiskaavassa ja Porin kaupungin rakennusjärjestyksessä osoitettu suunnittelutarvealueeksi, jolla uuden rakennuspaikan tulee olla ennen asemakaavan laatimista vähintään 2 ha suuruinen.

Porin kaupunki on 30.9.1993 allekirjoitetussa kiinteistöjen vaihtoa koskevassa vaihtokirjassa sitoutunut asemakaavoittamaan n. 1 ha suuruiselle määräalalle tilasta 609-445-3-68 Tuksila pääasiassa omakotitalotontteja siinä yhteydessä, kun tilan Tuksila muutkin alueet asemakaavoitetaan. Määräalasta on myöhemmin muodostettu hakemuksen kohteena oleva kiinteistö 609-445-3-133 Fetu.

Hakemuksesta on kaupungin toimesta ilmoitettu naapureille kirjeitse maankäyttö- ja rakennusasetuksen 86 §:n mukaisesti. Hakemusta koskevia muistutuksia ei ole tehty.  

Asia on ollut esillä kaupunginhallituksen asettamassa rakennus- ja poikkeuslupatyöryhmässä. Työryhmän mielestä hakemusta voidaan puoltaa. Alue on oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa osoitettu pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi. Rakennuspaikalle on jo aiemmin myönnetty suunnittelutarveratkaisu, mutta hanke on jäänyt toteuttamatta. Poikkeaminen yleiskaavan ja rakennusjärjestyksen suunnittelutarvealuetta koskevasta rakennuspaikan vähimmäiskoosta on hyväksyttävissä, koska kaupunki on edellä mainitussa vaihtokirjassa sitoutunut asemakaavoittamaan kiinteistön alueelle omakotitalotontteja. Hanke sijoittuu olemassa olevan omakotitaloasutuksen yhteyteen ja se on liitettävissä vesi- ja viemäriverkostoon. Rakentamisesta ei aiheudu haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Rakentaminen on sopivaa maisemalliselta kannalta ja täyttää muutkin suunnittelutarveratkaisulle ja poikkeamiselle asetetut edellytykset.

Kaupunkisuunnittelu esittää suunnittelutarveratkaisun ja poikkeamisen myöntämistä."

Päätös

Porin kaupunki myöntää hakemuksen mukaisen suunnittelutarveratkaisun ja poikkeamisen kaupunkisuunnittelun esityksen mukaisesti.

Päätös on voimassa kaksi vuotta. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava rakennuslupa.

Rakennuskielto tai rajoitus josta poiketaan: Maankäyttö- ja rakennuslaki 16 §, 137 §, Porin kaupungin rakennusjärjestys 18 §

Sovelletut oikeusohjeet: Maankäyttö- ja rakennuslaki 137 §, 171-174 §

Kaupunginvaltuuston 24.3.2014 § 35 mukaan päätöksen valmistelusta ja käsittelystä peritään 470€ / (kielteinen päätös 230 €) maksu.

Allekirjoitus

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Elinvoimayksikkö