§ 59 Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeaminen, 609-464-1-13, Noormarkku

Lataa 

PRIDno-2019-3085

Päätöspäivämäärä

19.7.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Kaupunkisuunnittelun kirje KA-52 19.7.2019:

"Suunnittelutarveratkaisua ja poikkeamista haetaan kerrosalaltaan 160 m² suuruisen omakotitalon rakentamiseksi tilalle Aura 609-464-1-13 Porin kaupungin Noormarkun kylässä osoitteessa Vanha Vaasantie 261. Tilan pinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan 3467 m². Rakennuspaikalta on purettu vanha asuinrakennus. Olemassa oleva 250 m² suuruinen talousrakennus säilytetään, jolloin rakennusten kerrosala on yhteensä 410 m².

Oikeusvaikutteisessa Noormarkku-Toukarin osayleiskaavassa rakennuspaikka sijoittuu pientalovaltaiselle asuntoalueelle, jota ei asemakaavoiteta kaavan tavoitevuoteen mennessä (AP-1).

Porin kaupungin rakennusjärjestyksen 20 § mukaan rakentamisen määrä saa olla enintään 10 % rakennuspaikan pinta-alasta. Rakennuspaikalle saa rakentaa kuitenkin 350 k-m², mikäli rakennuspaikan koko on vähintään 2000 m². Hanke ylittää rakentamisen enimmäismäärän 60 m².

Hakija on suorittanut naapurien kuulemisen. Naapurit ovat antaneet suostumuksensa hankkeelle.

Asia on ollut esillä kaupunginhallituksen asettamassa rakennus- ja poikkeamislupatyöryhmässä. Työryhmä puoltaa hakemusta. Kyseessä on vanha rakennuspaikka, jolle rakennetaan uusi omakotitalo puretun asuinrakennuksen tilalle. Rakennuspaikka sijaitsee oikeusvaikutteisen yleiskaavan pientalovaltaisella asuntoalueella. Poikkeaminen rakennusjärjestyksen mukaisesta rakentamisen enimmäismäärästä on puollettavissa vanha talousrakennuksen säilyttämiseksi. Hakemuksen mukainen rakentaminen ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle tai yleiskaavoitukselle. Rakentaminen on sopivaa maisemalliselta kannalta ja täyttää muutkin suunnittelutarveratkaisulle ja poikkeamiselle asetetut edellytykset.

Kaupunkisuunnittelu esittää suunnittelutarveratkaisun ja poikkeamisluvan myöntämistä."

Päätös

Porin kaupunki myöntää hakemuksen mukaisen suunnittelutarveratkaisun ja poikkeamisluvan kaupunkisuunnittelun esityksen mukaisesti.

Päätös on voimassa kaksi vuotta. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava päätöstä vastaava rakennuslupa.

Rakennuskielto tai rajoitus, josta poiketaan: Maankäyttö- ja rakennuslaki 16 §, 137 §, Porin kaupungin rakennusjärjestys 20 §

Sovelletut oikeusohjeet: Maankäyttö- ja rakennuslaki 137 §, 171-174 §

Kaupunginvaltuuston 24.3.2014 § 35 mukaan päätöksen valmistelusta ja käsittelystä peritään 470€ / (kielteinen päätös 230 €) maksu.

Allekirjoitus

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Elinvoimayksikkö