§ 31 Teknisten toimintojen ulkoinen auditointi

Lataa 

PRIDno-2019-983

Päätöspäivämäärä

10.4.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Kaikki tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset:

Hankinnan kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset on selvitetty tarkemmin liitteenä olevassa vertailutaulukossa ja tarjouspyynnössä.

Kokonaistaloudelliset valintakriteerit:
Tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta arvioidaan tarjouksessa annettavien tietojen  perusteella:

  1. Kokonaishinta
  2. Projektisuunnitelma: esitetyn kokonaisuuden soveltuvuus ja selkeys tilaajan tarpeisiin, toteuttamiskelpoisuus sekä joustavuus, osallistavuus ja monimuotoisuus: 
  • Projekti eteneminen, vaiheistaminen, resursointi ja työmäärien jakautuminen
  • Metodien kuvaaminen ja hyödyntäminen, laadun ja aikataulun varmistaminen
  • Osallistamisen keinot
  • Kehittämis-/innovaationäkemys
  • Lopputuloksen kuvaus.                                  

Tarjousten arviointi ja vertailu
Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen (hinta ja projektisuunnitelma) antoi Tamora Oy. Liitteenä tarjouspyyntö ja tarjouksista laadittu vertailutaulukko.

Tarjousvertailu tulee viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta.Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Päätös

Päätetään edellä mainituin kokonaistaloudellisin perustein, että Teknisten toimintojen ulkoinen auditointi hankitaan Tamora Oy:ltä.

Allekirjoitus

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Talousyksikkö