§ 3 Lupa pelastustien sijoittamiselle puistoalueelle, Karjalankatu 3a

Lataa 

PRIDno-2019-1410

Päätöspäivämäärä

18.3.2019

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen perustelut

Infrajohtaminen on neuvotellut hakijan kanssa ja kuullut sekä pelastuslaitosta että kaupunkisuunnittelua. Esitetty pelastustie sijoittu noin kolmen metrin osuudelta puistoalueen puolelle, eikä se sijoitu asemakaavan mukaiseen paikkaan. Pelastustie rajoittaa vähäisessä määrin puiston käyttöä.

Koska kyseinen puisto on kansallista kaupunkipuistoa ja se sijaitsee kaupunkikuvallisesti merkittävällä matkakeskuksen ja promenadiakselin alueella, on pelastustien päällysteenä käytettävä nurmikiveä. 

Kiinteistön omistaja on velvollinen pitämään pelastustiet ajokelpoisina ja esteettöminä kaikkina vuodenaikoina. Pelastustielle ei saa osoittaa pysäköintipaikkoja eikä asettaa muutakaan estettä. Jätekatokset, autosuojat, aidat, portit, kuivaustelineet, valaisinpylväät, ym. on sijoitettava siten, että ajoreittien ja pelastusteiden kulkukelpoisuus hälytysajoneuvoille säilyy. Pihasuunnitelmassa on huomioitava istutusten tulevan kasvun vaikutukset pelastustien toimivuuteen. Jos pelastustielle on tarvetta sijoittaa esim. puomeja tai läpikulun estämistä varten ajoesteitä, tulee ne suunnitella ja esittää pelastustiesuunnitelmassa. Yliajettavat ajoesteet eivät sovellu pelastustielle. Pelastustie on varustettava liikennemerkillä (pysäköintikielto + lisäkilpi pelastustie).

Päätös

Päätän, että Kiinteistö Oy Päivänsäde 6 voi kustannuksellaan toteuttaa pelatustien pelastuslaitoksen määräysten ja liitteenä olevan asemapiirroksen mukaisesti seuraavilla edellytyksillä:

Kiinteistön omistajan tai haltijan on huolehdittava kustannuksellaan teettämänsä pelastustien nurmikiveyksen rakenteellisesta kunnossapidosta ja korjauksista sekä vastattava huonokuntoisen, mahdollisesti routavaurioituneen pintarakenteen aiheuttamista vahingoista. Kaupunki ei tee nurmikiveystä varten kustannuksellaan pohjustustöitä eikä vastaa päällysteelle aiheutuvista vaurioista. Kaupunki pidättää oikeuden korvauksetta poistaa päällysteen, jos mahdolliset myöhemmät puistoa koskevat muutokset tai vastaavat muut syyt tätä edellyttävät. Kyseinen alue on jatkossakin yleistä aluetta ja siten kaikkien vapaassa käytössä.

Ennen töiden aloittamista kiinteistön omistajan tai haltijan on tehtävä katutyöilmoitus asiakaspalvelupiste Porinaan Yrjönkatu 6B.  

Allekirjoitus

Sanna Väkimäki, liikenneinsinööri, tekninen toimiala, infrayksikkö 

Organisaatiotieto

Infrayksikkö