§ 22 Polkupyörätelineiden hankinta

Lataa 

PRIDno-2020-5156

Päätöspäivämäärä

25.9.2020

Päätöksen tekijä

Rakennuspäällikkö

Päätöksen perustelut

Kelpoisuusvertailun perusteella todettiin, että Elpac Oy:n ja Leikkiset Oy:n tarjoukset täyttivät kelpoisuusvaatimukset. Kompan Oy:n tarjous hylätään tarjouspyyntöä vastaamattomana seuraavin perustein: tarjous ei vastannut materiaalin osalta tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksiin.

Kokonaistaloudelliset valintakriteerit

halvin hinta

Tarjousten arviointi ja vertailu

halvimman tarjouksen antoi Leikkiset Oy.

Liitteet 

Tarjouksista laadittu vertailutaulukko

Tarjousvertailu tulee viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Päätös

Päätän edellä mainituin kokonaistaloudellisin perustein, että runkolukittavat pyörätelineet hankitaan Leikkiset Oy:ltä. 

Allekirjoitus

Sanna Välimäki, infrajohtaminen toimintayksikön esimies, Tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö