§ 10 Porin katuverkon kuntotarkastus ja korjausvelan määritys

Lataa 

PRIDno-2019-4107

Päätöspäivämäärä

26.9.2019

Päätöksen tekijä

Rakennuspäällikkö

Päätöksen peruste

Kaikki tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Hankinnan kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset on selvitetty tarkemmin liitteenä olevassa vertailutaulukossa ja tarjouspyynnössä.

Kokonaistaloudelliset valintakriteerit

Valintaperusteena oli pisteytys kohderyhmittäin (hinta, henkilöstö, projektisuunnitelma ja referenssit). 

Tarjousten arviointi ja vertailu

Tarjoukset on arvioitu ja pisteytetty tarjouspyynnön kohdan "Päätöksenteon perusteet" mukaisesti. Pisteet jakautuivat tarjoajien kesken seuraavasti: Rapal Oy 67,475, Ramboll Finland Oy 94,792,Suomen Kuntotekniikka Oy 61,949 ja Infrap Oy/Carement Oy 70,385.

Liitteet 

Tarjouspyyntö ja tarjouksista laadittu vertailutaulukko

Tarjousvertailu tulee viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Päätös

Päätän edellä mainituin kokonaistaloudellisin perustein, että Porin katuverkon kuntotarkastus ja korjausvelan määritys hankitaan Ramboll Finland Oy:ltä.

Allekirjoitus

Sanna Välimäki, vs. rakennuspäällikkö, tekninen toimiala, infrayksikkö 

Organisaatiotieto

Infrayksikkö