§ 15 Snällintien lukitukset

Lataa 

PRIDno-2021-2882

Päätöspäivämäärä

16.6.2021

Päätöksen tekijä

Tilajohtaminen toimintayksikön esimies

Päätöksen perustelut

Tilajohtaminen toimintayksikön esimies päättää yksikön suunnittelu-, urakka-, hankinta- ja palvelusopimukset, kun arvo on enintään 60000€ 

Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset

Hankinnan kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset on selvitetty tarkemmin liitteenä olevassa vertailutaulukossa ja tarjouspyynnössä.

Kokonaistaloudelliset valintakriteerit

halvin hinta

Tarjousten arviointi ja vertailu

Halvimman tarjouksen antoi Certego Oy

Liitteet 

Tarjouspyyntö ja tarjouksista laadittu vertailutaulukko

Tarjousvertailu tulee viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Päätös

Päätetään edellä mainituin kokonaistaloudellisin perustein, että Snällintie 4:n lukituksen uusiminen hankitaan CertegoOy:ltä.

Allekirjoitus

Jouni Salonen, Tilajohtaminen / Toimintayksikön esimies, Tekninen toimiala , Tilayksikkö

Organisaatiotieto

Tilayksikkö