§ 1 Poikkeaminen, 609-430-9-14, Iso-Katava

Lataa 

PRIDno-2020-4173

Päätöspäivämäärä

24.9.2020

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala

Päätöksen perustelut

Poikkeamista haetaan 200 m² suuruisen enimmäiskorkeudeltaan 8 metriä korkean talousrakennuksen rakentamiseksi kiinteistölle 609-430-9-14 Isonkarin nokka osoitteessa Kappelintie 24 Porin Iso-Katavassa. Rakennuspaikalla on nykyisin 70 m² suuruinen omakotitalo ja 45 m² suuruinen rantasauna. Rakentamisen määrä tulisi olemaan yhteensä 315 m². Rakennuspaikan pinta-ala on 2800 m².

Kaavatilanne

Alueella on voimassa 20.2.1970 vahvistettu asemakaava, jossa rakennuspaikka on loma-asuntoaluetta. Kullekin vähintään 2000 m2 suuruiselle tilalle saadaan rakentaa 1-kerroksisia loma-asuntoja aputiloineen. Rakennusten yhteinen kerrosala ei saa ylittää 1/25 tilan pinta-alasta. Rakennusten, joiden korkeus ei saa ylittää 3 m, tulee sijaita vähintään 5 m etäisyydellä tilan rajoista. Tiloille sallitaan enintään 1 m korkuista aitausta. Rakentamaton tilanosa on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä luonnontilassa.

Hakija on aiemmin tehnyt anomuksen Porin kaupungille asemakaavan muuttamiseksi siten, että rakennusoikeutta korotettaisiin ja alue osoitettaisiin erillispientalojen korttelialueeksi. Kaavamuutoksen laadintaa ei kuitenkaan ole vielä käynnistetty.

Reposaari-Tahkoluoto-Lampaluoto-Ämttöön oikeusvaikutuksettomassa yleiskaavassa (KV hyv. 24.3.1997) alue on osoitettu pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP). 

Poikkeaminen / Rakentamisrajoitus

Talousrakennuksen rakentaminen ylittää asemakaavan mukaisen rakennusoikeuden ja rakennusten sallitun enimmäiskorkeuden.

Maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa (rakentamisrajoitus).

Naapurien kuuleminen / Lausunnot

Hakija on suorittanut naapurien kuulemisen. Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta. (MRL 173 §, MRA 86 §)

Asian harkinta

Asia on ollut esillä kaupunginhallituksen asettamassa rakennus- ja poikkeamislupatyöryhmässä. Työryhmän mielestä hakemusta voidaan puoltaa. Arkkitehtuuriltaan korkealuokkainen talousrakennus rakennetaan olemassa olevan omakotitalon pihapiiriin mahdollistaen asumiseen liittyvien varasto- ja harrastetilojen toteuttamisen. Rakennuspaikalle on haettu asemakaavamuutosta alueen osoittamiseksi erillispientalojen korttelialueeksi yleiskaavan mukaisesti ja rakennusoikeuden korottamiseksi. Rakennuspaikan läheisyydessä on asemakaavoitettuja omakotitalotontteja, joilla rakennusoikeuden määrä vastaa poikkeamishakemuksella haettua rakentamisen määrää. Hakemuksen mukainen hyvä rakennussuunnittelu mahdollistaa poikkeamisen rakennusoikeuden määrästä ja enimmäiskorkeudesta siten, että rakennus soveltuu alueen ympäristöön ja maisemaan. Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Talousrakennuksen rakentaminen olemassa olevan omakotitalon pihapiiriin ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen. Hanke ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista ja täyttää muutkin poikkeamiselle asetetut edellytykset (MRL 171 §).

Kaupunkisuunnittelu esittää hakemuksen mukaisen poikkeamisluvan myöntämistä.

Päätös

Porin kaupunki myöntää haetun poikkeamisluvan kaupunkisuunnittelun esityksen mukaisesti.

Päätös on voimassa kaksi vuotta. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava poikkeamispäätöstä vastaava rakennuslupa.

Kaupunginvaltuuston 24.3.2014 § 35 mukaan päätöksen valmistelusta ja käsittelystä peritään 470 € maksu.

Allekirjoitus

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala

Organisaatiotieto

Kasvupalvelut- ja kaupunkisuunnitteluyksikkö