§ 3 Poikkeaminen, 609-431-5-162, Preiviiki

Lataa 

PRIDno-2020-5620

Päätöspäivämäärä

11.1.2021

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala

Päätöksen perustelut

Poikkeamista haetaan 100 m² suuruisen loma-asunnon ja 25 m² suuruisen saunarakennuksen rakentamiseksi kiinteistölle 609-431-5-162 Postiranta osoitteessa Selkkiventie 32. Rakennuspaikalta puretaan vanha loma-asunto 36 m². Olemassa oleva varasto 15 m² säilytetään, jolloin rakennettu kerrosala tulee olemaan yhteensä 140 m². Kiinteistön pinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan 7400 m².

Kaavatilanne

Kiinteistön alueella ei ole ranta-asemakaavaa. Oikeusvaikutuksettomassa Lounais-Porin yleiskaavassa (KV hyv. 7.5.2001) rakennuspaikka on pääosin pientalo- ja loma-asuntoaluetta, jota yleiskaavan tavoitevuoteen mennessä ei asemakaavoiteta (AP-2) ja loppuosa maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M).  

Satakunnan maakuntakaavassa ei ole rakennuspaikkaan kohdistuvia merkintöjä.

Poikkeaminen / Rakentamisrajoitus

Maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n mukainen kielto rakentaa rakennusta rantavyöhykkeelle ilman asemakaavaa tai rakennusluvan myöntämiseen oikeuttavaa yleiskaavaa.

Naapurien kuuleminen / Lausunnot

Hakija on suorittanut naapurien kuulemisen. Naapurit ovat antaneet hankkeelle suostumuksensa. (MRL 173 §, MRA 86 §)

Asian harkinta

Asia on ollut esillä kaupunginhallituksen asettamassa rakennus- ja poikkeamislupatyöryhmässä. Työryhmän mielestä hakemusta voidaan puoltaa ehdolla, että vanha loma-asunto puretaan. Rakentamisessa tulee huomioida rakennusjärjestyksen 21 §:n mukainen määräys, jonka mukaan alimman rakentamiskorkeuden tulee olla vähintään 2.1. metriä keskivedenkorkeutta ylempänä ja lisäksi on huomioitava aaltoiluvara. Sijoitettaessa rakennus alavalle ranta-alueelle, tulee ottaa huomioon rakentamisen soveltuvuus maisemaan ja ympäristöön.

Kyseessä on vanha rantarakennuspaikka, jossa vanha loma-asunto korvataan uudella suuremmalla loma-asunnolla. Rakentamisen johdosta ei muodostu uutta rakennuspaikkaa. Hakemuksen mukainen rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Hanke ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista ja täyttää muutkin poikkeamiselle asetetut edellytykset. (MRL 171 §)

Kaupunkisuunnittelu esittää poikkeamisluvan myöntämistä ehdolla, että vanha loma-asunto puretaan.

Päätös

Porin kaupunki myöntää hakemuksen mukaisen poikkeamisen kaupunkisuunnittelun esityksen mukaisin ehdoin.

Päätös on voimassa kaksi vuotta. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava poikkeamispäätöstä vastaava rakennuslupa.

Kaupunginvaltuuston 24.3.2014 § 35 mukaan päätöksen valmistelusta ja käsittelystä peritään 470 € maksu.

Allekirjoitus

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala

Organisaatiotieto

Kasvupalvelut- ja kaupunkisuunnitteluyksikkö