§ 5 Poikkeaminen, 609-464-1-820, Noormarkku

Lataa 

PRIDno-2020-4529

Päätöspäivämäärä

30.9.2020

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala

Päätöksen perustelut

Poikkeamista haetaan loma-asunnon 50 m², saunarakennuksen 25 m² ja grillikodan 12 m² rakentamiseksi kiinteistölle 609-464-1-820 Katila osoitteessa Vanhan Sahantie 72 a. Rakennuspaikalta puretaan vanha loma-asunto 50 m² ja saunarakennus 15 m². Kiinteistön pinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan 2600 m².

Kaavatilanne

Kiinteistön alueella ei ole ranta-asemakaavaa. Oikeusvaikutteisessa Noormarkku-Toukarin yleiskaavassa (KV hyv. 15.6.2015) kiinteistö on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M).

Poikkeaminen / Rakentamisrajoitus

Rakennuspaikka sijaitsee maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n mukaisella rantavyöhykkeellä, jolle ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai rakennusluvan myöntämiseen oikeuttavaa yleiskaavaa.

Porin kaupungin rakennusjärjestyksen 19 §:n mukaan rakennuspaikan pinta-ala tulee olla vähintään 0,5 ha ja 21 §:n mukaan rakennuksen etäisyys rantaviivasta tulee olla vähintään 30 metriä.

Naapurien kuuleminen / Lausunnot

Hakija on suorittanut naapurien kuulemisen. Naapurit ovat antaneet suostumuksensa hankkeelle. (MRL 173 §, MRA 86§)

Asian harkinta

Asia on ollut esillä kaupunginhallituksen asettamassa rakennus- ja poikkeamislupatyöryhmässä. Työryhmä puoltaa hakemusta. Kyseessä on vanha lomarakennuspaikka, jossa vanha loma-asunto ja sauna korvataan uusilla vastaavilla rakennuksilla. Lisäksi rakennetaan grillikota, jonka sijoittaminen 30 metriä lähemmäs rantaviivaan on mahdollista ilman merkittäviä maisemavaikutuksia. Rakentamisen johdosta ei muodostu uutta rakennuspaikkaa. Poikkeaminen rakennusjärjestyksen mukaisesta pinta-alavaatimuksesta voidaan katsoa mahdolliseksi olemassa olevalla rakennuspaikalla. Hakemuksen mukainen rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Hanke ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista ja täyttää muutkin poikkeamiselle asetetut edellytykset (MRL 171 §).

Kaupunkisuunnittelu esittää poikkeamisluvan myöntämistä.

Päätös

Porin kaupunki myöntää haetun poikkeamisluvan kaupunkisuunnittelun esityksen mukaisin perusteluin.

Päätös on voimassa kaksi vuotta. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava poikkeamispäätöstä vastaava rakennuslupa.

Kaupunginvaltuuston 24.3.2014 § 35 mukaan päätöksen valmistelusta ja käsittelystä peritään 470 € maksu.

Allekirjoitus

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala

Organisaatiotieto

Kasvupalvelut- ja kaupunkisuunnitteluyksikkö