§ 72 Poikkeaminen, Kuuminainen

Lataa 

PRIDno-2021-3473

Päätöspäivämäärä

4.11.2021

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala

Päätöksen perustelut

Kaavatilanne

Alueella on voimassa oleva ranta-asemakaava (419 Kuuminainen, 609 R-39, hyv. 28.5.1999). Ranta-asemakaavassa rakennuspaikka on osoitettu loma-asuntojen korttelialueeksi, jonka rakennuspaikalle saa rakentaa yhden yksiasuntoisen loma-asuntorakennuksen sekä erillisen saunarakennuksen (RA). Rakennuspaikan yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 120 m². Erillisen saunarakennuksen suurin sallittu kerrosala on 25 m².

Asemakaavan yleisten määräysten mukaan loma-asuntorakennuksen etäisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään 30 metriä ja talousrakennuksen vähintään 15 metriä. Rakennusten sijoittamisessa ja materiaaleissa tulee erityistä huomiota kiinnittää rakennuksen soveltuvuuteen ympäröivään luontoon.

Pohjois-Porin oikeusvaikutuksettomassa yleiskaavassa (hyv. 7.5.2001) alue on osoitettu loma-asuntoalueeksi (RA). Satakunnan maakuntakaavassa ei ole aluetta koskevia merkintöjä.

Poikkeaminen

Maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa (rakentamisrajoitus).

Poikkeukset ranta-asemakaavasta:

  • suunniteltu rakentaminen ylittää asemakaavan mukaisen kokonaisrakennusoikeuden 30 k-m²:llä (25 %)
  • poiketaan rantaasemakaavan määräyksestä, jonka mukaan loma-asuntorakennuksen etäisyys rantaviivasta tulee olla vähintään 30 metriä (hankkeessa n. 17 metriä)

Naapurien kuuleminen/lausunnot

Hakija kuullut naapurit. Naapureilla ei huomautettavaa hankkeesta. (MRL 173 §, MRA 86 §)

MRL:n perusteella ei tarvetta lausunnoille. (MRL 173 §)

Asian harkinta

Asia on ollut esillä elinvoima- ja ympäristötoimialan toimialajohtajan asettamassa rakennus- ja poikkeamislupatyöryhmässä. Työryhmän mukaan hakemusta voidaan puoltaa. Vanhojen rakennusten purkamisesta johtuen rakentamisen määrä pysyy ennallaan, eikä rakentamisen määrä myöskään ylitä rakennusjärjestyksen mukaista rantarakentamisen määrää. Uudisrakentamisessa voidaan ottaa huomioon ranta-asemakaavan vaatimus rakennuksen soveltuvuudesta ympäröivään luontoon, jolloin uudisrakentaminen parantaa aluetta maisemallisesti. Lomarakennus voidaan sijoittaa asemakaavamääräystä lähemmäs rantaa sen sijoittuessa vanhan lomarakennuksen paikalla. Rakentamisessa tulee huomioida rakennusjärjestyksen 21 §:n mukainen alin rakentamiskorkeus. Rakentamiskorkeus varmistetaan rakennuslupavaiheessa.

Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Hanke ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista ja täyttää muutkin poikkeamiselle asetetut edellytykset. (MRL 171 §)

Päätösvallan peruste

Porin kaupungin elinvoima- ja ympäristötoimialan toimintasäännön 16 §:n mukaan toimialajohtaja päättää muista kuin hallintosäännön 27 §:n 8. ja 9. kohdan tarkoittamista suunnittelutarveratkaisuista ja poikkeamisista MRL 171 §:n perusteella.

Päätös

Päätän myöntää haetun poikkeamisluvan rakennus- ja poikkeamistyöryhmän harkinnan mukaisesti.

Päätös on voimassa kaksi vuotta. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on haettava poikkeamispäätöstä vastaava rakennuslupa.

Kaupunginvaltuuston 24.3.2014 (§ 36) päätöksen mukaan päätöksen valmistelusta ja käsittelystä peritään 470 euron maksu.

Allekirjoitus

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala

Organisaatiotieto

Elinvoima- ja ympäristötoimiala