§ 45 Poikkeaminen, Uusikoivisto

Lataa 

PRIDno-2021-2028

Päätöspäivämäärä

3.6.2021

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala

Päätöksen perustelut

Kiinteistön omistajat hakevat maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaista poikkeamista omakotitalon 15 k-m²:n suuruisen ullakkotilan muuttamiseksi asuintiloiksi Uusikoiviston kaupunginosan tontilla [peitetty] osoitteessa [peitetty].

Tontin pinta-ala on 498 m². Tontilla on ennestään 191 k-m²:n suuruinen omakotitalo sekä 10 k-m²:n talousrakennus.

Kaavatilanne

Voimassa olevassa asemakaavassa 609 694 (vahv. 17.6.1981) tontti on osoitettu asuinrakennusten korttelialueeksi (A-1), e=0.35.

Poikkeaminen

Suunniteltu rakentaminen ylittää asemakaavassa osoitetun kokonaisrakennusoikeuden 42 k-m² (n. 25 %). MRL 58.1 §:n mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa.

Nykyisellään rakennusoikeus on ylitetty 27 k-m² (n. 15 %).

Naapurin kuuleminen ja lausunnot (MRL 173 §)

Hakija on suorittanut naapurien kuulemiset. Naapurit ovat antaneet suostumuksensa poikkeamiselle. (MRL 173 §, MRA 86 §)

Asian harkinta

Asia on ollut esillä elinvoima- ja ympäristötoimialan toimialajohtajan asettamassa rakennus- ja poikkeamislupatyöryhmässä. Työryhmän mukaan hakemusta voidaan puoltaa. Hakemuksen mukaisella käyttötarkoituksen muutoksella tehostetaan olemassa olevan rakennuskannan käyttöä, eikä siitä aiheudu haittaa naapureille. Muutos tulee tehdä hakemuksen mukaisesti vaipan sisäpuolella. Tontilla käytettävä rakennusoikeus saa olla enintään 216 k-m²:ä.

Hakemuksen mukainen rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Hanke ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista ja täyttää muutkin poikkeamiselle asetetut edellytykset. (MRL 171 §)

Päätösvallan peruste

Porin kaupungin elinvoima- ja ympäristötoimialan toimintasäännön 16 §:n mukaan toimialajohtaja päättää muista kuin hallintosäännön 27 §:n 8. ja 9. kohdan tarkoittamista suunnittelutarveratkaisuista ja poikkeamisista MRL 171 §:n perusteella.

Päätös

Porin kaupunki myöntää poikkeamisluvan rakennus- ja poikkeamislupatyöryhmän lausunnon mukaisesti.

Päätös on voimassa kaksi vuotta. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on haettava poikkeamispäätöstä vastaava rakennuslupa.

Kaupunginvaltuuston 24.3.2014 tekemän päätöksen (35 §) mukaan päätöksen valmistelusta ja käsittelystä peritään 470 € maksu.

Allekirjoitus

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala

Organisaatiotieto

Elinvoima- ja ympäristötoimiala