§ 54 Poikkeaminen, Yyteri

Lataa 

PRIDno-2021-191

Päätöspäivämäärä

24.8.2021

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala

Päätöksen perustelut

Kiinteistön haltija hakee maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaista poikkeamista rakennuksen käyttötarkoituksen muuttamiseksi loma-asunnosta vakituiseksi asunnoksi Yyterin eli 60. kaupunginosassa sijaitsevalla tontilla 609-60-30-2 osoitteessa Rantapolku 3. Tontin pinta-ala on 1.950 m² ja rakennusoikeus 292 k-m² (e=0.15). Tontilla sijaitsevan vuonna 2012 valmistuneen vapaa-ajan asunnon kerrosala on 94 k-m², minkä lisäksi tontilla sijaitsee 11 k-m²:n suuruinen talousrakennus.

Hakemuksen perustelujen mukaan vapaa-ajan asunto täyttää nykyisellään lakien ja määräysten vaatimukset vakituiselle asumiselle, kunnallistekniikka sekä kuntapalvelut sijaitsevat noin viiden kilometrin päässä rakennuspaikasta ja alueen sijainnin vuoksi myös kulkuyhteydet alueelle ja sieltä pois ovat hyvät.

Kaavatilanne

Alueella voimassa olevassa asemakaavassa 609 1434 (vah. 31.1.2005) tontti on osoitettu ympärivuotisten loma-asuntojen korttelialueeksi (RA-3).

Poikkeaminen

Maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa (rakentamisrajoitus).

Kiinteistön haltija hakee poikkeusta asemakaavan mukaisesta käyttötarkoituksesta siten, että vapaa-ajan asunnon käyttötarkoitus voitaisiin muuttaa asemakaavasta poiketen vakituiseksi asunnoksi.

Naapurin kuuleminen ja lausunnot

Hakija on suorittanut naapureiden kuulemisen. Naapurit ovat antaneet suostumuksensa poikkeamiselle.

Maankäyttö- ja rakennuslain perusteella ei ole tarvetta lausunnoille.

Asian harkinta

Asia on ollut esillä elinvoima- ja ympäristötoimialan toimialajohtajan asettamassa rakennus- ja poikkeuslupatyöryhmässä. Työryhmän lausunnon mukaan käyttötarkoituksen muutosta ei puolleta. Alueella on voimassa verrattaen tuore asemakaava, jossa alue on suunniteltu ja kaavoitettu loma-asuntoalueeksi. Kaupunki on luovuttanut kyseisen alueen tontit käytettäväksi asemakaavan mukaisesti loma-asuntotontteina. Asiassa ei ole esitetty sellaisia maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaisia erityisiä syitä, jonka vuoksi poikkeaminen asemakaavamääräyksistä tulisi myöntää. 

Työryhmä esittää poikkeamishakemuksen hylkäämistä.

Päätösvallan peruste

Porin kaupungin elinvoima- ja ympäristötoimialan toimintasäännön 16 §:n mukaan toimialajohtaja päättää muista kuin hallintosäännön 27 §:n 8. ja 9. kohdan tarkoittamista suunnittelutarveratkaisuista ja poikkeamisista MRL 171 §:n perusteella.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 58 §, 171-174 §

Päätös

Tontille 609-60-30-2 haettua poikkeamista ei myönnetä.

Kaupunginvaltuuston 24.3.2014 § 35 mukaan kielteisen päätöksen valmistelusta ja käsittelystä peritään 230 euron maksu.

Allekirjoitus

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympräristötoimiala

Organisaatiotieto

Elinvoima- ja ympäristötoimiala