§ 12 Suunnittelutarveratkaisu, 413-421-2-31, Riiho

Lataa 

PRIDno-2020-4797

Päätöspäivämäärä

29.10.2020

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala

Päätöksen perustelut

Suunnittelutarveratkaisua haetaan 2-kerroksisen 291 k-m² suuruisen omakotitalon ja 84 k-m² suuruisen talousrakennuksen rakentamiseksi 1 ha:n määräalalle kiinteistöstä 413-421-2-31 Hakola. Rakennuspaikka sijoittuu puustoiseen metsäsaarekkeeseen noin 300 m etäisyydelle nykyisestä maatilakeskuksen pihapiiristä. Hakemuksen mukaan rakentaminen liittyy maatilan sukupolvenvaihdokseen.

Kaavatilanne

Alueella ei ole asema- tai yleiskaavaa.

Satakunnan vaihemaakuntakaava 2:ssa valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen ehdotus on osoitettu merkinnällä vma-e ja maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö rasterimerkinnällä.

Rakentamisrajoitus

Alue on maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n tarkoittamaa suunnittelutarvealuetta.

Naapurien kuuleminen / Lausunnot

Hakija on suorittanut naapurin kuulemisen ja hänellä ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta. (MRL 173 §, MRA 86 §)

Hakija on keskustellut hankkeesta Satakunnan Museon kanssa rakentamisen vaikutuksista maisema-alueen ja kulttuuriympäristön arvoille. Museon edustaja on todennut rakentamisen soveltuvan alueelle, mikäli metsäsaarekkeen puustoa säilytetään mahdollisimman paljon ja käytetään maalaismaisemaan sopivaa rakennusten väritystä.  

Asian harkinta

Asia on ollut esillä kaupunginhallituksen asettamassa rakennus- ja poikkeamislupatyöryhmässä. Työryhmä puoltaa hakemusta. Rakennuspaikan puustoa tulee säilyttää mahdollisimman paljon maisemavaikutusten vähentämiseksi. Rakennuksissa tulee käyttää alueen maalaismaisemaan soveltuvaa väritystä.

Maatilan sukupolvenvaihdokseen liittyvä rakentaminen sijoittuu puustoiseen metsäsaarekkeeseen riittävän etäälle Karhijärven rannasta. Tieyhteys rakennuspaikalle toteutetaan emätilan alueelta. Määräala täyttää rakennusjärjestyksessä edellytetyt pinta-ala vaatimukset. Suunniteltu rakentaminen ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Rakentaminen on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen, liikenneväylien toteuttamisen ja maisemalliselta kannalta ja täyttää muutkin suunnittelutarveratkaisulle asetetut edellytykset. (MRL 137 §)

Kaupunkisuunnittelu esittää suunnittelutarveratkaisun myöntämistä. Rakennuspaikan puustoa tulee säilyttää mahdollisimman paljon ja rakennuksissa tulee käyttää maalaismaisemaan soveltuvaa väritystä.

Päätös

Porin kaupunki myöntää haetun suunnittelutarveratkaisun kaupunkisuunnittelun esityksen mukaisesti.

Päätös on voimassa kaksi vuotta. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava suunnittelutarveratkaisua vastaava rakennuslupa.

Kaupunginvaltuuston 24.3.2014 § 35 mukaan päätöksen valmistelusta ja käsittelystä peritään 470 € maksu.

Allekirjoitus

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala

Organisaatiotieto

Kasvupalvelut- ja kaupunkisuunnitteluyksikkö