§ 4 Suunnittelutarveratkaisu, 609-445-15-591, Tuorsniemi

Lataa 

PRIDno-2020-2411

Päätöspäivämäärä

25.9.2020

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala

Päätöksen perustelut

Telia Towers Finland Oy hakee suunnittelutarveratkaisua matkaviestintukiaseman rakentamiselle, johon kuuluvat 42 metriä korkea putkiristikkopylväs ja 9 m² suuruinen laitetila. Rakennuspaikka on Porin kaupungilta vuokrattu 48 m² suuruinen määräala tilasta Välitila 609-445-15-591 osoitteessa Klasipruukintie 7.

Kaavatilanne

Alueella on voimassa oikeusvaikutteinen Kantakaupungin yleiskaava 2025 (KV hyv. 10.12.2007), jossa rakennuspaikka on lähivirkistysaluetta (VL).

Rakentamisrajoitus

Alue on maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n tarkoittamaa ja Porin kaupungin rakennusjärjestyksessä määrättyä suunnittelutarvealuetta.

Naapurien kuuleminen / Lausunnot

Poikkeamista koskevasta hakemuksesta on kaupungin toimesta ilmoitettu naapureille kuulemiskirjein. Hakemuksesta ei tullut muistutuksia. (MRL 173 §, MRA 86 §)

Hakija on pyytänyt hankkeesta Air Navigation Services Finlandin lausunnon. Lausunnossa todetaan, ettei tukiasemalla ole vaikutuksia ilmailumääräysten mukaisiin korkeusrajoituspintoihin tai lentoliikenteen sujuvuuteen.

Asian harkinta

Asia on ollut esillä kaupunginhallituksen asettamassa rakennus- ja poikkeamislupatyöryhmässä. Työryhmä puoltaa hakemusta. Tukiasema on tarpeellinen, jotta matkaviestinverkkojen palveluiden saatavuus alueella voidaan varmistaa. Rakentaminen on mittakaavalta vähäistä eikä aiheuta haittaa alueen käytölle lähivirkistysalueena. Hanke sijoittuu riittävälle etäisyydelle asuinrakennuksista puustoiselle alueelle, jolloin vaikutukset maisemaan ovat vähäiset. Rakennuspaikalle on mahdollista toteuttaa kulkuyhteys Klasipruukintieltä. Suunniteltu rakentaminen ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Rakentaminen on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen, liikenneväylien toteuttamisen ja maisemalliselta kannalta ja täyttää muutkin suunnittelutarveratkaisulle asetetut edellytykset. (MRL 137 §)

Kaupunkisuunnittelu esittää suunnittelutarveratkaisun myöntämistä.

Päätös

Porin kaupunki myöntää haetun suunnittelutarveratkaisun kaupunkisuunnittelun esityksen mukaisesti.

Päätös on voimassa kaksi vuotta. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava suunnittelutarveratkaisua vastaava rakennuslupa.

Kaupunginvaltuuston 24.3.2014 § 35 mukaan päätöksen valmistelusta ja käsittelystä peritään 470 € maksu.

Allekirjoitus

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala

Organisaatiotieto

Kasvupalvelut- ja kaupunkisuunnitteluyksikkö