§ 4 Suunnittelutarveratkaisu, 609-466-35-1, Söörmarkku

Lataa 

PRIDno-2020-6152

Päätöspäivämäärä

11.1.2021

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala

Päätöksen perustelut

Peab Industri Oy hakee suunnittelutarveratkaisua 450 k-m² suuruisen kiviainesvaraston rakentamiseksi kiinteistölle Erkinkallio 609-466-35-1 osoitteessa Parkanontie 233. Rakennuksessa on tarkoitus säilyttää hiekoitussepeliä sen paremman käytettävyyden säilymiseksi.    Teräsrunkoinen pressuhalli liittyy olemassa olevaan maa-ainesten otto- ja murskaustoimintaan, joihin hakijalla on voimassa olevat ympäristöluvat. Kiinteistön pinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan 16,660 ha.

Kaavatilanne

Alueella ei ole asemakaavaa. Oikeusvaikutteisessa Noormarkku-Toukarin yleiskaavassa alue on osoitettu erityisalueeksi (E).

Satakunnan maakuntakaavassa rakennuspaikka on maa-ainesten ottoaluetta (EO-2).

Rakentamisrajoitus

Alue on maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n tarkoittamaa suunnittelutarvealuetta.

Naapurien kuuleminen / Lausunnot

Naapurikiinteistöjen omistajia on kuultu kirjeitse kaupunkisuunnittelun toimesta. Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta. (MRL 173 §, MRA 86 §)

Asian harkinta

Asia on ollut esillä kaupunginhallituksen asettamassa rakennus- ja poikkeamislupatyöryhmässä. Työryhmä puoltaa hakemusta. Kiviainesvarasto liittyy olemassa olevaan toimintaan, johon hakijalla on voimassa olevat ympäristöluvat. Rakentamisen myötä toimintaa voidaan kehittää, mutta toiminnan vaikutukset ympäröiville alueille eivät merkittävästi muutu. Aluetta on käytetty pitkään maa-ainesten ottoon ja murskaukseen ja toiminnan jatkumiseen on varauduttu myös maankäytön suunnittelussa. Suunnitellusta rakentamisesta ei aiheudu haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Rakentaminen on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen, liikenneväylien toteuttamisen ja maisemalliselta kannalta ja täyttää muutkin suunnittelutarveratkaisulle asetetut edellytykset. (MRL 137 §)

Kaupunkisuunnittelu esittää suunnittelutarveratkaisun myöntämistä.

Päätös

Porin kaupunki myöntää haetun suunnittelutarveratkaisun kaupunkisuunnittelun esityksen mukaisesti.

Päätös on voimassa kaksi vuotta. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava suunnittelutarveratkaisua vastaava rakennuslupa.

Kaupunginvaltuuston 24.3.2014 § 35 mukaan päätöksen valmistelusta ja käsittelystä peritään 470 € maksu.

Allekirjoitus

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala

Organisaatiotieto

Kasvupalvelut- ja kaupunkisuunnitteluyksikkö