§ 47 Suunnittelutarveratkaisu, Pietniemi

Lataa 

PRIDno-2021-860

Päätöspäivämäärä

11.6.2021

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala

Päätöksen perustelut

Suunnittelutarveratkaisua haetaan 200 k-m² suuruisen omakotitalon ja 180 k-m²:n suuruisen talousrakennuksen rakentamiseksi tilalle Tähkä 609-429-1-76 osoitteessa Tähkätie 7. Rakennuspaikka on nykyisin metsätalousaluetta. Tilan pinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan 8,060 hehtaaria.

Ennen uudisrakentamista rakennuspaikalta puretaan kolme huonokuntoista talousrakennusta, jotka ovat suuruudeltaan yhteensä noin 210 k-m². Lisäksi tilalla on vanha suuli, joka on kooltaan noin 220 k-m².

Kaavatilanne 
Alueella ei ole asemakaavaa. Alueella on voimassa Meri-Porin oikeusvaikutukseton yleiskaava (hyv. 6.3.2000), jossa rakennuspaikka on maa- ja metsätalousaluetta (MT). 
 
Maakuntakaavassa ei ole rakennuspaikkaan kohdistuvia merkintöjä.  

Rakentamisrajoitus
Alue on maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n tarkoittamaa suunnittelutarvealuetta.
 
Naapurien kuuleminen
Hakija on suorittanut naapurien kuulemiset (MRL 173 §, MRA 86 §). Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta.

Asian harkinta
Asia on ollut esillä kaupunginhallituksen asettamassa rakennus- ja poikkeamislupatyöryhmässä. Työryhmä puoltaa hakemusta. 

Kyseessä on vanha rakennuspaikka, joka sijaitsee Tähkätien varrella yleiskaavan maa- ja metsätalousalueella. Rakennuspaikka sijoittuu kohtuulliselle etäisyydelle Länsi-Porin palveluista. Rakennuspaikalle on olemassa oleva tieyhteys ja rakennuspaikka on liitettävissä vesijohtoon. Hakemuksen mukainen rakentaminen sijoittuu metsikköön, jolloin maisemalliset vaikutukset jäävät vähäisiksi. Rakennuspaikka täyttää Porin rakennusjärjestyksen 19 §:n määräyksen rakennuspaikan vähimmäispinta-alasta. Esitetty rakennettava kerrosala ei ylitä rakennusjärjestyksen 20 §:n määräystä rakentamisen enimmäismäärästä, kun otetaan huomioon uudisrakentamisen tieltä purettavat rakennukset. Suunnitellusta rakentamisesta ei aiheudu haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Rakentaminen on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen, liikenneväylien toteuttamisen ja maisemalliselta kannalta ja täyttää muutkin suunnittelutarveratkaisulle asetetut edellytykset. (MRL 137 §)

Päätös

Porin kaupunki myöntää haetun suunnittelutarveratkaisun rakentamis- ja poikkeamislupatyöryhmän harkinnan mukaisesti. 

Päätös on voimassa kaksi vuotta. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava suunnittelutarveratkaisua vastaava rakennuslupa.

Kaupunginvaltuuston 24.3.2014 § 35 mukaan päätöksen valmistelusta ja käsittelystä peritään 470 € maksu.

 

Allekirjoitus

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala

Organisaatiotieto

Elinvoima- ja ympäristötoimiala