§ 2 Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeaminen, 609-445-14-19, Tuorsniemi

Lataa 

PRIDno-2020-2033

Päätöspäivämäärä

24.9.2020

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala

Päätöksen perustelut

Suunnittelutarveratkaisua ja poikkeamislupaa haetaan 1-kerroksisen 150 m² suuruisen omakotitalon ja 56 m² suuruisen talousrakennuksen rakentamiseksi tilan 609-445-14-19 Taalinmaja I:n pienemmälle palstalle osoitteessa Tuorsniementie 295. Palstan pinta-ala on noin 0,485 ha ja sillä on nykyisin 207 m² suuruinen omakotitalo ja 79 m² suuruinen talousrakennus, joiden rakentamiselle on myönnetty suunnittelutarveratkaisu ja rakennuslupa vuonna 2009. Tilan suurempi palsta sijaitsee noin kolmen kilometrin etäisyydellä rakennuspaikasta. Tilan kokonaispinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan 4,36 ha.

Kaavatilanne

Alueella on voimassa oikeusvaikutteinen Kantakaupungin yleiskaava 2025 (KV hyv. 10.12.2007), jossa hakemuksen kohteena oleva alue on pientalovaltaista asuntoaluetta (AP).

Yleiskaavassa kantakaupungin lounaispuolinen asemakaavoittamaton alue on osoitettu suunnittelutarvealueeksi, jolla uuden rakennuspaikan tulee olla ennen asemakaavan laadintaa vähintään 2 ha suuruinen. Yleiskaavan määräys alueen osoittamisesta suunnittelutarvealueeksi on vanhentunut (enintään 10 vuotta). Suunnittelutarvealuetta koskeva määräys on kuitenkin uudistettu voimassa olevassa Porin kaupungin rakennusjärjestyksessä (18 §), joka on hyväksytty 28.1.2019.

Rakentamisrajoitus / Poikkeaminen

Hakemuksen kohteena oleva alue on Porin kaupungin rakennusjärjestyksessä (18 §) määrätty maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n mukaiseksi suunnittelutarvealueeksi. Määräyksen mukaan uuden rakennuspaikan tulee olla ennen asemakaavan laadintaa vähintään 2 ha suuruinen.

Naapurien kuuleminen / Lausunnot

Kaupunkisuunnitteluyksikkö on pyytänyt naapurin kuulemisen Varsinais-Suomen ELY-keskuksen osalta. Lausunnossaan ELY-keskus on todennut, että hakemuksen mukainen rakentaminen tapahtuisi maantien 20 m suoja-alueen ulkopuolella ja tarkoitus on käyttää olemassa olevaa ajoneuvoliittymää. Maantien kevyen liikenteen väylä sijaitsee samalla puolella ajorataa kuin suunniteltu rakennuspaikka ja Tuorsniemen koulu. Varsinais-Suomen ELY-keskus ei tienpitäjän edustajana vastusta esitettyä rakentamista.

Hakija on suorittanut muut naapurien kuulemiset (MRA 86 §). Naapurit ovat antaneet hankkeelle suostumuksensa.

Asian harkinta

Asia on ollut esillä kaupunginhallituksen asettamassa rakennus- ja poikkeamislupatyöryhmässä. Työryhmä ei puolla hakemusta. Suunnitelmien mukainen uuden omakotitalon ja talousrakennuksen rakentaminen sijoittuu olemassa olevan pihapiirin ulkopuolelle muodostaen siten uuden rakennuspaikan suunnittelutarvealueelle. Rakentaminen pinta-alaltaan pienelle rakennuspaikalle aiheuttaa haittaa asemakaavoitukselle eikä täytä suunnittelutarveratkaisun myöntämiselle asetettuja edellytyksiä. Pinta-alaa arvioitaessa ei voida ottaa huomioon tilan suurempaa palstaa, joka sijaitsee etäällä hakemuksen mukaisesta rakennuspaikasta. Poikkeaminen rakennusjärjestyksessä määrätystä uuden rakennuspaikan pinta-alavaatimuksesta suunnittelutarvealueella aiheuttaa haittaa kaavoitukselle ja kaavan toteuttamiselle eikä siten täytä poikkeamisen edellytyksiä. (MRL 137 §, 171 §)

Rakennuspaikka sijaitsee lähellä nykyistä asemakaava-aluetta kaupungin keskeisellä laajentumisalueella. Tuorsniementie itäpuolinen Klasipruukin asuinalueen laajentuminen on kaavoituskatsauksessa merkitty asemakaavoitettavaksi 3-5 vuoden kuluessa. Uudisrakentaminen alueella tulee suunnitella asemakaavoituksen yhteydessä.

Kaupunkisuunnitteluyksikkö esittää suunnittelutarveratkaisua ja poikkeamislupaa koskevan hakemuksen hylkäämistä.

Päätös

Porin kaupunki hylkää suunnittelutarveratkaisua ja poikkeamislupaa koskevan hakemuksen kaupunkisuunnittelun esityksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuuston 24.3.2014 § 35 mukaan kielteisen päätöksen valmistelusta ja käsittelystä peritään 230 € maksu.

Allekirjoitus

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala

Organisaatiotieto

Kasvupalvelut- ja kaupunkisuunnitteluyksikkö