§ 3 Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeaminen, 609-431-1-78, Preiviiki

Lataa 

PRIDno-2020-3475

Päätöspäivämäärä

25.9.2020

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala

Päätöksen perustelut

Suunnittelutarveratkaisua ja poikkeamista haetaan 1-kerroksisen hirsirakenteisen omakotitalon 130 k-m² ja talousrakennuksen 91 k-m² rakentamiseksi kiinteistölle Myllymäki I 609-431-1-78 Preiviikin kylässä osoitteessa Myllymäenraitti 16. Kyseessä on vanha rakennuspaikka, jolta puretaan vanha asuinrakennus ja talousrakennus. Suurempi talousrakennuksista 78 k-m² on tarkoitus säilyttää, jolloin rakennettu kerrosala tulisi olemaan yhteensä 299 m². Rakennuspaikan pinta-ala on 1500 m².

Kaavatilanne

Alueella on voimassa oikeusvaikutukseton Meri-Porin yleiskaava (KV hyv. 6.3.2000), jossa kiinteistö on pientalovaltaista asuntoaluetta (AP). Alueella on vireillä Yyterinniemen osayleiskaava. Vireillä olevassa osayleiskaavassa ei ole tarkoitus merkittävästi muuttaa hakemuksen kohteena olevaa aluetta.

Satakunnan vaihemaakuntakaava 2:ssa Preiviikin kylä on osoitettu maakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi. Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät kulttuuriympäristöt ja rakennusperintökohteet.

Rakentamisrajoitus

Alue on maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n tarkoittamaa suunnittelutarvealuetta.

Maankäyttö- ja rakennuslain 116 §:n mukaan rakennuspaikan tulee asemakaava-alueen ulkopuolella olla tarkoitukseen sovelias, rakentamiseen kelvollinen ja riittävän suuri, kuitenkin vähintään 2 000 neliömetriä. Vastaava pinta-alavaatimus on myös Porin kaupungin rakennusjärjestyksessä (19 §) ja rakentamisen määrä saa olla enintään 10 % rakennuspaikan pinta-alasta (20 §).

Naapurien kuuleminen / Lausunnot

Hakija on suorittanut naapurien kuulemiset (MRL 173 §, MRA 86 §). Naapurit ovat antaneet hankkeelle suostumuksensa.

Asian harkinta

Asia on käsitelty kaupunginhallituksen asettamassa rakennus- ja poikkeamislupatyöryhmässä. Työryhmä puoltaa hakemusta. Kyseessä on vanha rakennuspaikka, jolla vanha asuinrakennus ja talousrakennus korvataan uusilla rakennuksilla. Rakennusten aiempaa suuremmasta koosta huolimatta rakennuspaikan käyttö ei merkittävästi muutu nykytilanteeseen nähden. Pinta-alavaatimuksesta ja rakentamisen määrästä poikkeaminen voidaan katsoa mahdolliseksi kyseessä ollessa vanha rakennuspaikka tiiviissä kylätaajamassa. Hakemuksen mukainen rakentaminen soveltuu maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön.

Suunniteltu rakentaminen ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Rakentaminen on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen, liikenneväylien toteuttamisen ja maisemalliselta kannalta ja täyttää muutkin suunnittelutarveratkaisulle asetetut edellytykset. (MRL 137 §) Hanke ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista, ei johda merkittävään rakentamiseen ja täyttää muutkin poikkeamiselle asetetut edellytykset. (MRL 171 §)

Kaupunkisuunnittelu esittää suunnittelutarveratkaisun ja poikkeamisluvan myöntämistä.

Päätös

Porin kaupunki myöntää haetun suunnittelutarveratkaisun ja poikkeamisluvan kaupunkisuunnittelun esityksen mukaisesti.

Päätös on voimassa kaksi vuotta. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava suunnittelutarveratkaisua vastaava rakennuslupa.

Kaupunginvaltuuston 24.3.2014 § 35 mukaan päätöksen valmistelusta ja käsittelystä peritään 470 € maksu.

Allekirjoitus

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala

Organisaatiotieto

Kasvupalvelut- ja kaupunkisuunnitteluyksikkö