§ 21 Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeaminen, 609-445-3-134 ja 609-445-3-135, Tuorsniemi

Lataa 

PRIDno-2020-1332

Päätöspäivämäärä

14.12.2020

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala

Päätöksen perustelut

Raumantien Motelli J&K Oy hakee suunnittelutarveratkaisua ja poikkeamislupaa polttoaineen jakeluaseman rakentamiseksi 10 vuoden määräajaksi kiinteistölle 609-445-3-135 Erkkilä osoitteessa Vanha Raumantie 584. Jakeluasemaan kuuluvat laitekatos 15 m², maanpäälliset polttoainesäiliöt (2 kpl 50 m3, 1 kpl 20 m3, 1 kpl 7,5 m3) sekä täyttöalueet ja muut tarvittavat rakenteet.

Hakemuksen alkuvaiheessa lupaa on haettu pysyvällä ratkaisulle. Hakija on kuitenkin hakemuksen käsittelyn aikana päätynyt muuttamaan hakemuksensa koskemaan 10 vuoden määräaikaista lupaa. Hakemuksen mukaan hanke toteutetaan pääosin maanpäällisin rakentein ja niiden poistaminen on mahdollista määräajan päätyttyä.  

Kiinteistön Erkkilä pinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan 0,9623 ha. Kiinteistöllä sijaitsee vuonna 1973 rakennettu motellirakennus, johon hakija on tehnyt merkittäviä kunnostustoimenpiteitä. Motellin ravintolatiloja on myös laajennettu vuoden 2020 aikana.   Polttoaineen jakelu tukee olemassa olevaa motelli- ja kahvilatoimintaa.

Motellitoimintaa ja polttoaineen jakelua varten hakija on rakentanut uuden sisäänajoliittymän Tuorsniementieltä kiinteistön 609-445-3-134 Kotola 1 alueelle. Pirkanmaan ELY-keskus on 16.8.2019 antamallaan päätöksellä myöntänyt pysyvän luvan sisäänajoliittymälle. Päätökseen on liitetty liittymän rakentamiselle asetetut ehtoja liittymän mitoituksesta ja kunnossapidosta. Hakija on liittymän ja kulkuyhteyden järjestämiseksi lokakuussa 2020 ostanut kiinteistön Kotola 1, jonka pinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan 2777 m². 

Kaavatilanne

Alueella ei ole asemakaavaa. Hakemuksen kohteena olevat kiinteistöt sijaitsevat Porin kantakaupungin oikeusvaikutteisen yleiskaavan 2025 (KV 10.12.2007) alueella. Aluevarauksina kiinteistöjen alueella ovat pientalovaltainen asuntoalue (AP), johon kohdistuu meluntorjuntatarve ja suojaviheralue (EV). Yleiskaavassa kiinteistöjen pohjoispuolelle on osoitettu uusi eritasoliittymä. Valtatie 8 on yleiskaavassa osoitettu kaksiajorataisena päätienä.

Satakunnan maakuntakaavassa hanke sijoittuu kohtaan, jossa valtatie 8 on merkitty kaksiajorataiseksi parannettavana päätienä (vt) ja hankkeen pohjoispuolelle on osoitettu uuden eritasoliittymän merkintä. Alueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. Merkintää koskee suunnittelumääräys: Uuden eritasoliittymän alueella on suunnittelussa varauduttava liittymän toteuttamiseen. Liittymä voidaan ensivaiheessa toteuttaa myös tasoliittymänä, mikäli se liikennemäärien perusteella on mahdollista. Tasoliittymän toteuttamisella eikä muullakaan maankäytön suunnittelulla saa vaarantaa eritasoliittymän myöhempää toteuttamismahdollisuutta. Lisäksi maankäytön suunnittelussa tulee varautua siihen, että pääsy kaksiajorataiseksi parannettavalle päätielle tapahtuu pääasiassa eritasoliittymien kautta ja paikalliselle sekä kevyelle liikenteelle on osoitettu erillinen väylä. Hankealueen eteläpuolella maakaasuverkon yhteystarvemerkintä (k). Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 hanke sijoittuu taajamatoimintojen alueelle (A).

Rakentamisrajoitus / Poikkeaminen

Hakemuksen kohteena oleva alue on Porin kaupungin rakennusjärjestyksessä (18 §) määrätty maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n mukaiseksi suunnittelutarvealueeksi.

Hakemuksen mukainen rakentaminen poikkeaa oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa osoitetuista käyttötarkoituksista.

Naapurien kuuleminen / Lausunnot

Kaupunkisuunnittelu on pyytänyt hakemuksesta lausunnon Varsinais-Suomen ELY-keskukselta ja Satakuntaliitolta sekä kommentin Porin kaupungin ympäristövalvonnalta. Lausunnossaan ELY-keskus on kannanottonaan todennut, että päätöksessä tulee arvioida maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset edellytykset suunnittelutarveratkaisun ja poikkeamisen myöntämiselle. Motellikiinteistö rajautuu Tuorsniemen maantiehen ja valtatiehen 8, joka kuuluu valtakunnallisesti tärkeimpään maanteiden runkoverkkoon. Pidemmällä tähtäimellä valtatie 8 on tarkoitus nelikaistaistaa Porin keskustan eteläpuolella.

Nykyisin valtatien liikennemäärä ko. motellikiinteistön kohdalla on noin 11 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Tämä merkitsee, että nelikaistaistuksen yhteydessä kaikki valtatien tasoliittymät joudutaan poistamaan ja kulku valtatielle tapahtuisi vain eritasoliittymien välityksellä. Pohjoispuolelle suunnitellun eritasoliittymän ramppien vaatimat liittymis- ja erkanemiskaistat saattavat yltää motellikiinteistölle asti. Lisäksi nelikaistaistuksen yhteydessä joudutaan rakentamaan myös rinnakkaistieverkkoa paikalliselle liikenteelle sekä mm. melusuojauksia. Edellä mainittuja järjestelyjä ei ole toistaiseksi suunniteltu yksityiskohtaisesti. Valtatien suoja-alue ulottuu 30 metrin etäisyydelle ajoradan keskilinjasta mitattuna, jolle Varsinais-Suomen ELY-keskus ei puolla sijoitettavan kiinteitä rakenteita. 

Satakuntaliitto toteaa lausunnossaan, että hakemuksessa tulee suunnittelutarveratkaisun edellytysten lisäksi arvioida yleiskaavasta poikkeamisen edellytyksiä. Maankäytön suunnittelulla ei saa vaarantaa eritasoliittymän myöhempää toteuttamismahdollisuutta. Valtatie 8 on valtion toimesta luokiteltu pääväyläksi tasoluokassa I, jonka varrella tasoliittymien määrää on rajoitettu. Pääväylän liittymiset järjestetään pääsääntöisesti rinnakkaisteiden kautta eritasoliittymiin. Eritasoliittymän Rauman suuntaan laskeva rampin vaikutus sijoittuu hankealueen välittömään läheisyyteen ja osittain hankealueen sisälle. Hankkeen toteuttaminen esitetyssä muodossa saattaa estää tai haitata eritasoliittymän rakentamista ja pääväyläverkon mukaisten rinnakkaisteiden rakentamista sekä yhteysvälille suunniteltua 2+2 kaistaisen valtatien toteuttamista. Valtatien 8 länsipuolelle sijoittuvalle asuinpientalovaltaiselle alueelle kohdistuu myös meluntorjuntatarve.

Tuorsniementielle johtava liittymä todetaan olevan liikenteellisesti hankalassa paikassa tien kaarteessa ja lähellä pääväylän liittymää. Valtatien 8 kehittämisselvityksessä yhteysvälin Luvia - Pori suunnittelu on ajoitettu vuosille 2023–2027 ja toteutus vuosille 2027 - 2031. Valtatien 8 yhteys valtatielle 11 on aluevaraus- ja tiesuunnitelman osalta ajoitettu vuosille 2021 - 2023 ja tiehankkeen toteuttaminen vuosille 2023 - 2027. Valtatie 8 yhteysvälin Turku-Pori kehittämisselvitys ei ole oikeusvaikutteinen suunnitelma. Hankkeen vaikutusten merkittävyyden arviointi, rakentamisen ohjaaminen ja päätöksenteko tapahtuu kunnassa.

Porin kaupungin ympäristövalvonta on todennut kommentissaan, että ojan läheisyys tulee huomioida siten, ettei mahdollisessa onnettomuustilanteessa pääse polttonesteitä maaperään tai ojaan. Ennen käyttöönottoa jakeluasema tulee rekisteröidä ympäristönsuojelulain mukaisesti.

Hakija on suorittanut naapurien kuulemisen. Naapurikiinteistöjen omistajia on lisäksi kuultu kirjeitse kaupunkisuunnittelun toimesta. Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta. (MRA 86 §)

Asian harkinta

Asia on ollut esillä kaupunginhallituksen asettamassa rakennus- ja poikkeamislupatyöryhmässä. Työryhmä puoltaa hakemuksen mukaista 10 vuoden määräaikaista lupaa. Uuden liittymän rakentamisessa tulee noudattaa ELY-keskuksen liittymäluvassa asetettuja ehtoja ja mitoitusta. Jakeluasema tulee rekisteröidä ja huomioida ympäristövaikutukset ympäristövalvonnan ohjeistuksen mukaisesti. Lisäksi hakijan tulee erityisesti ottaa huomioon edellä mainitut valtatien parantamistoimenpiteet sekä eritasoliittymän, rinnakkaisyhteyksien ja melusuojauksen toteuttamisen mahdollistaminen. Liikennejärjestelyissä ei voida taata motelli- ja polttoainejakelutoiminnan kannalta riittävien yhteyksien säilymistä. Toiminnan jatkumista voidaan tarkastella kriittisesti määräajan päätyttyä.

Jakeluasema ja uusi liittymä tukevat nykyistä motelli- ja kahvilatoimintaa. Samalla parannetaan edellytyksiä raskaan liikenteen kuljettajien lepopaikalle ja yöpymisiin. Jakeluaseman ympäristövaikutukset voidaan minimoida riittävällä suojausrakenteilla. Hakija on muuttanut alkuperäistä suunnitelmiaan siten, ettei valtatien 30 metrin suoja-alueelle sijoiteta kiinteitä rakenteita.   

Suunniteltu jakeluasema sijoittuu yleiskaavan suojaviheralueelle, joka liittyy eritasoliittymän toteuttamiseen. Siirrettävien maanpäällisten rakenteiden sijoittaminen 10 vuoden määräajaksi kyseessä olevalle alueelle ei aiheuta haittaa kaavan toteuttamiselle, valtatien parantamistoimenpiteille tai eritasoliittymän rakentamiselle. Satakuntaliiton lausunnon mukaisesti tiesuunnittelu on ajoitettu vuosille 2023–2027 ja toteutus vuosille 2027 – 2031. Varsinais-Suomen ELY-keskus on motellin laajennusta koskevassa naapurin kuulemislausunnossaan todennut, että seuraavat valtatien 8 parantamistoimenpiteet kyseessä olevalla kohdalla tehtäneen vasta kymmenien vuosien päästä.

Suunniteltu rakentaminen 10 vuoden määräaikaisena hankkeena ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Rakentaminen on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteuttamisen sekä liikenneturvallisuuden kannalta ja täyttää muutkin suunnittelutarveratkaisulle asetetut edellytykset. (MRL 137 §)

Yleiskaavasta poikkeaminen määräaikaisesti ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Hakemuksen mukainen rakentaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen ja täyttää muutkin poikkeamisen myöntämisen edellytykset. (MRL 171 §)

Kaupunkisuunnittelu esittää hakemuksen mukaisen suunnittelutarveratkaisun ja poikkeamisluvan myöntämistä kymmenen vuoden määräajaksi.

Päätös

Porin kaupunki myöntää haetun suunnittelutarveratkaisun ja poikkeamisluvan polttoaineen jakeluaseman rakentamiseksi kiinteistölle 609-445-3-135 kymmenen vuoden määräajaksi.  

Päätös on voimassa yhden (1) vuoden sen lainvoimaiseksi tulemisesta. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava päätöstä vastaava rakennuslupa.

Kaupunginvaltuuston 24.3.2014 § 35 mukaan päätöksen valmistelusta ja käsittelystä peritään 470 € maksu.

Allekirjoitus

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala

Organisaatiotieto

Kasvupalvelut- ja kaupunkisuunnitteluyksikkö