§ 14 Porin tie- ja katuverkkosuunnitelma 2040

Lataa 

PRIDno-2019-5423

Päätöspäivämäärä

27.2.2020

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, konsernihallinto

Päätöksen perustelut

Molemmat tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset, jotka on selvitetty tarkemmin liitteenä olevassa vertailutaulukossa ja tarjouspyynnössä. Tarjoukset on arvioitu tasavertaisiksi, molempien projektitiimissä on kattavasti erityisosaamista ja kokemusta liikenteen ja maankäytön suunnittelutöistä. Tehtäväjako ja resursointi tiimin sisällä on tarkoituksenmukainen. Halvemman tarjouksen antoi Ramboll Finland Oy.

Tarjouksista on laadittu vertailutaulukko. Tarjousvertailu tulee viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Päätös

Päätetään kokonaistaloudellisin perustein, että Porin tie- ja katuverkkosuunnitelma 2040 hankitaan Ramboll Finland Oy:ltä tarjouksen mukaisesti kokonaishintaan 53000 € (alv 0%).

Allekirjoitus

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinnon toimiala

Organisaatiotieto

Elinvoimayksikkö