§ 16 Jäänhoitokoneen huoltoleasing-sopimus/Porin tekojäärata

Lataa 

PRIDno-2019-4231

Päätöspäivämäärä

1.11.2019

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, sivistystoimiala

Päätöksen perustelut

Kaikki tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset

Hankinnan kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset on selvitetty tarkemmin liitteenä olevassa vertailutaulukossa ja tarjouspyynnössä.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste

Paras hinta/laatusuhde.

Vertailuperusteet

Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä.

Tarjousten arviointi ja vertailu

Tarjousten vertailu tehtiin tarjouspyynnössä ja tarjousten vertailutaulukossa esitetyn arvioinnin perusteella. Tarjoukset pisteytettiin kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella ja pisteet jakautuivat tarjoajien kesken seuraavasti (maksimipistemäärä 100):

Kessu Oy 98,391

rkk Bear Group Oy 99,333

Prorink International AB 81,342

Masadia Oy 100

Liitteet 

Tarjouspyyntö ja tarjouksista laadittu vertailutaulukko

Tarjousvertailu tulee viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Päätös

Päätetään edellä mainituin kokonaistaloudellisin perustein, että tekojääradan jäänhoitokone hankitaan Masadia Oy:ltä 60kk huoltoleasing-sopimuksella.

Allekirjoitus

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala

Organisaatiotieto

Liikunta- ja nuorisoyksikkö