§ 8 Porin taidemuseon kahviopalvelut

Lataa 

PRIDno-2021-681

Päätöspäivämäärä

21.4.2021

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, sivistystoimiala

Päätöksen peruste

Kaikki tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset

Hankinnan kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset on selvitetty tarkemmin liitteenä olevassa vertailutaulukossa ja tarjouspyynnössä.

Päätöksenteon perusteet

Päätöksen hankintaa koskevassa asiassa tekee Porin kaupungin sivistystoimialan toimialajohtaja.

Ennen tarjousten vertailua haastatellaan kaikki tarjoajat, jotka täyttävät tarjoajille ja tarjouksille asetetut vaatimukset. Haastatteluilla arvioidaan tarjoajan edellytykset suoriutua palvelun tuottamisesta tarjouspyynnössä edellytettyjen vaatimusten mukaisesti.

VALINTAKRITEERINÄ TOIMINNALLISET OMINAISUUDET max 100 pistettä, jakautuen seuraavasti:
- palvelukuvaus max 30 pistettä
- henkilöstöresurssit max 30 pistettä
- toimintasuunnitelmat; kahvilatoiminnasta max 20 pistettä, tilaustarjoilutoiminnasta max 20
 pistettä.

Toiminnalliset ominaisuudet arvioidaan saatujen tarjousasiakirjojen perusteella.

Toiminnallisille kriteereille tarjousten arviointityöryhmässä annetaan pisteitä (0-3) seuraavasti:
- enimmäkseen tavoitteiden vastainen = 0 p
- ei täysin vastaa tavoitetta = 1 p
- vastaa käsitystä hyvästä palvelusta/tuotteesta = 2 p
- osoittaa merkittävää lisäarvoa = 3 p.

Eniten arviointipisteitä saanut tarjous saa kriteerin täydet pisteet ja muut suhteessa siihen (kaavalla: maksimipisteet * ko. tarjouksen pisteet/korkeimmat arviointipisteet).

Palvelun tuottajaksi valitaan eniten kokonaispisteitä saanut tarjous.

Porin kaupunki pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista. 

Päätöksen hankintaa koskevassa asiassa tekee Porin kaupungin sivistystoimialan toimialajohtaja.

Liitteet 

Tarjouspyyntö ja tarjouksista laadittu vertailutaulukko.

Tarjousvertailu tulee viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Päätös

Tarjouskilpailun valintaperusteena oli kohteeseen ominaisuuksiltaan sopivin toimija. Olennaista taidemuseon näkökulmasta on löytää kohteeseen toimintakonseptiltaan sopiva, luotettava ja vuokranmaksukyvyltään vakaa toimija.

Päätetään edellä mainituin perustein, että Porin taidemuseon kahvilapalvelut hankitaan Soul Sisters Cateringiltä.

 

 

Allekirjoitus

Etunimi Sukunimi, titteli/virkanimike, toimiala, organisaatioyksikkö

Organisaatiotieto

Kulttuuriyksikkö