§ 19 Paanakedon- ja Horninkadun kiertoliittymän rakentamisen hankintapäätös

Lataa 

PRIDno-2020-521

Päätöspäivämäärä

16.3.2020

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, tekninen toimiala

Päätöksen perustelut

Kaikki tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset

Hankinnan kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset on selvitetty tarkemmin liitteenä olevassa vertailutaulukossa ja tarjouspyynnössä.

Kokonaistaloudelliset valintakriteerit

Halvin hinta

Tarjousten arviointi ja vertailu

Halvimman tarjouksen antoi Destia Oy

Liitteet 

Tarjouspyyntö ja tarjouksista laadittu vertailutaulukko

Tarjousvertailu tulee viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Päätös

Päätetään edellä mainituin kokonaistaloudellisin perustein, että Paanakedon- ja Horninkadun kiertoliittymän rakentaminen hankitaan Destia Oy:ltä.

Allekirjoitus

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, Tekninen toimiala

Organisaatiotieto

Infrayksikkö