§ 37 Pientraktori vapaa-aikapalveluiden käyttöön

PRIDno-2021-2234

Päätöspäivämäärä

7.6.2021

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, tekninen toimiala

Päätöksen peruste

Päätöksen peruste

Kaikki tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset 

Hankintaan liittyy useita kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimuksia ja ne on selvitetty tarkemmin liitteenä olevassa vertailutaulukossa. Kelpoisuustarkistuksen perusteella todettiin, että saadut tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Kokonaistaloudelliset valintakriteerit 

Halvin hinta.

Tarjousten arviointi ja vertailu

Tarjousvertailun perusteella halvimman hinnan antoi Oy J-Trading Ab.

Tarjousvertailu tulee viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike-tai ammattisalaisuus.

Liitteet

Tarjouspyyntö ja tarjouksista laadittu vertailutaulukko

 

 

 

Päätös

Päätetään edellä mainituin kokonaistaloudellisin perustein, että tarjouspyynnön mukainen pientraktori hankitaan Oy J-Trading Ab:ltä. Sekä oikeutetaan logistiikan toimintayksikkö tekemään hankintasopimuksen tarjouksen mukaisesta hankinnasta.

Allekirjoitus

Markku Koppelomäki, vt.Toimialajohtaja, Tekninen toimiala

Organisaatiotieto

Infrayksikkö