§ 24 Yksinyrittäjän tukipäätös, Ompelimo Tanna

Lataa 

PRIDno-2020-2061

Päätöspäivämäärä

16.4.2020

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, elinvoimayksikkö

Päätöksen perustelut

Olette hakenut yksinyrittäjän korona-avustusta. Hakemuksessa olette sitoutunut siihen, että Porin kaupungin myöntäessä avustuksen toimittamanne hakemuksen perusteella, syntyy avustuksensaajan ja Porin kaupungin välille valtionavustuslain (688/2001) 7 § 3 momentin mukainen sopimus, johon sovelletaan seuraavia ehtoja: 

”Avustusta saa käyttää yksinyrittäjän taloudellisen tilanteen vakauttamiseen koronaepidemian aikana ja sen jälkeen. Avustusta saa käyttää ainoastaan tähän tarkoitukseen. Avustusta ei saa siirtää toisen tahon tai henkilön käytettäväksi. 

Avustuksen määrä on 2 000 euroa. Avustus on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 mukaista vähämerkityksistä valtiontukea (de minimis -tuki).   

Kunta maksaa avustuksen hakemuksessa ilmoitetulle pankkitilille mahdollisimman pian hakemuksen hyväksymisen jälkeen. 

Avustuksensaajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa avustus. Väärinkäyttötapauksessa kunta voi periä maksetun avustuksen takaisin. 

Avustuksen saaja sitoutuu antamaan tarvittaessa avustuksen myöntäneelle kunnalle tarvittavat tiedot sen varmistamiseksi, että avustusta ei ole käytetty ehtojen vastaisesti.” 

Tämä päätös ei vaadi hakijalta muita toimenpiteitä eikä asiassa laadita mitään erillistä sopimusasiakirjaa.  

Päätös

Porin kaupunki myöntää teille hakemuksenne perusteella korona-avustusta 2.000,00 euroa. Samalla todetaan, että Porin kaupunki on omalta osaltaan hyväksynyt teidän ja kaupungin välisen sopimuksen, johon sovelletaan edellä kuvattuja ehtoja.  

Tämän avustuksen katsotaan olevan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 mukaista vähämerkityksistä valtiontukea (de minimis -tuki).  Se tarkoittaa, että avustuksen ei katsota vääristävän kilpailua tai vaikuttavan jäsenmaiden väliseen kauppaan eikä niistä tarvitse tehdä ennakkoilmoitusta komissiolle. 

Allekirjoitus

Jouko Hautamäki, elinvoimayksikön päällikkö

Organisaatiotieto

Elinvoimayksikkö