§ 2 Yyterin kasvuohjelman laadinta

Lataa 

PRIDno-2019-5636

Päätöspäivämäärä

6.2.2020

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, elinvoimayksikkö

Päätöksen perustelut

Päätöksen peruste

Kaikki tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset

Hankinnan kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset on selvitetty tarkemmin liitteenä olevassa vertailutaulukossa ja tarjouspyynnössä.

Kokonaistaloudelliset valintakriteerit

Valinnan tärkeysjärjestys:

  1. projektisuunnitelma
  2. kokonaishinta

’Vertailukriteerit ja arviointi selvitetty tarkemmin liitteenä olevassa vertailutaulukossa

Tarjousten arviointi ja vertailu

Tarjousten vertailussa kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi osoittautui Ramboll Finland Oy:n tarjous. Liitteenä tarjouspyyntö ja tarjouksista laadittu vertailutaulukko

Liitteet 

Tarjouspyyntö ja tarjouksista laadittu vertailutaulukko

Tarjousvertailu tulee viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Päätös

Edellä mainituin kokonaistaloudellisin perustein hankitaan Yyterin kasvuohjelman laadinta hankitaan Ramboll Finland Oy:ltä.

Allekirjoitus

Jouko Hautamäki, elinvoimayksikön päällikkö

Organisaatiotieto

Hallintoyksikkö