§ 9 Hankintapäätös 4x4 lava-ajoneuvot 2 kpl

Lataa 

PRIDno-2019-2631

Päätöspäivämäärä

28.6.2019

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, infrayksikkö

Päätöksen perustelut

Tarjoaja ja tarjous täyttivät kelpoisuusvaatimukset sekä tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet.

Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset

Hankinnan kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset on selvitetty tarkemmin liitteenä olevassa vertailutaulukossa ja tarjouspyynnössä.

Kokonaistaloudelliset valintakriteerit

Halvin hinta

Liitteet 

Tarjouspyyntö ja tarjouksista laadittu vertailutaulukko

Tarjousvertailu tulee viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Päätös

Päätetään edellä mainituin kokonaistaloudellisin perustein, että 4x4 lava-ajoneuvot hankitaan Hankkija Oy:ltä. Sekä oikeutetaan logistiikan toimintayksikkö tekemään hankintasopimuksen tarjouksen mukaisesta hankinnasta.

Allekirjoitus

Markku Koppelomäki, infrayksikön päällikkö, Tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö