§ 23 Hankintapäätös, Porin venesatamien kuntokartoitus ja pitkäntähtäimen toimenpidesuunnitelma

Lataa 

PRIDno-2019-5025

Päätöspäivämäärä

23.10.2019

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, infrayksikkö

Päätöksen perustelut

Kaikki tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

 

Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset

Hankinnan kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset on selvitetty tarkemmin liitteenä olevassa vertailutaulukossa ja tarjouspyynnössä.

Kokonaistaloudelliset valintakriteerit

Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus.

Tarjousten hintapisteet lasketaan siten, että halvin tarjoushinta saa enimmät hintapisteet ja muut tarjoushinnat suhteutetaan halvimpaan hintaan (kaavalla: maksimipisteet * halvin tarjottu hinta / ko. tarjouksen hinta). Hintapisteiden osuus on 40%.

Laatuarviointi suoritetaan toimitettujen selvitysten perusteella.

Eniten arviointipisteitä saanut tarjous saa kriteerin täydet prosentit ja muut suhteessa siihen (kaavalla: maksimipisteet *ko. tarjouksen pisteet/korkeimmat arviointipisteet ). Laatupisteiden osuus on 60 %.

Tarjousten arviointi ja vertailu

Tarjoukset on arvioitu ja pisteytetty tarjouspyynnön kohdan "Päätöksenteon perusteet" mukaisesti. Pisteet jakautuivat tarjoajien kesken seuraavasti: Reittitiimi Oy 83,64, Meritaito Oy 77,65 ja A-Laiturit Oy 80,00.

Liitteet 

Tarjouspyyntö ja tarjouksista laadittu vertailutaulukko

Tarjousvertailu tulee viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Päätös

Päätetään edellä mainituin kokonaistaloudellisin perustein, että Porin venesatamien kuntokartoitus ja pitkäntähtäimen toimenpidesuunnitelma hankitaan Reittitiimi Oy:ltä.

Allekirjoitus

Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, Tekninen toimala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö