§ 10 Infrayksikön betonituotteiden hankinta vuosille 2019-2021

Lataa 

PRIDno-2019-2099

Päätöspäivämäärä

10.7.2019

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, infrayksikkö

Päätöksen perustelut

Tarjous täytti tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset

Hankinnan kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset on selvitetty tarkemmin liitteenä olevassa vertailutaulukossa ja tarjouspyynnössä.

Kokonaistaloudelliset valintakriteerit

Paras hinta/laatusuhde

Tarjousten arviointi ja vertailu

Koska määräaikaan mennessä saatiin vain yksi tarjous, varsinaista tarjousvertailua ei laadittu. Annettu tarjous on kokonaistaloudellisesti edullinen ja vastaa tilaajan tarpeita.

Liitteet

Tarjouspyyntö

Tarjousvertailu tulee viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Päätös

Päätetään edellä mainituin kokonaistaloudellisin perustein, että sopimuskaudella 1.7.2019-31.12.2021 tarjouspyynnön mukaiset infran rakentamiseen käytettävät betonituotteet hankitaan Rudus Oy:ltä.

Allekirjoitus

Markku Koppelomäki, infrayksikön päällikkö, tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö