§ 10 Porin kaupunkipyöräjärjestelmä

Lataa 

PRIDno-2020-1033

Päätöspäivämäärä

30.4.2020

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, infrayksikkö

Päätöksen perustelut

Kaikki tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset

Hankinnan kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset on selvitetty tarkemmin liitteenä olevassa vertailutaulukossa ja tarjouspyynnössä.

Kokonaistaloudelliset valintakriteerit

Palvelutuottajaksi valitaan hinnaltaan halvin tarjoaja. Vertailuhintana käytetään kausimaksujen 2020, 2021 ja 2022 yhteenlaskettua hintaa.

Tarjousten arviointi ja vertailu

Halvimman tarjouksen antoi Rolan Oy.

Liitteet 

Tarjouspyyntö ja tarjouksista laadittu vertailutaulukko

Tarjousvertailu tulee viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Päätös

Päätän edellä mainituin kokonaistaloudellisin perustein, että Porin kaupunkipyöräjärjestelmä hankitaan Rolan Oy:ltä.

Allekirjoitus

Markku Koppelomäki, infrayksikön päällikkö, Tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö