§ 22 Porin teknisen toimialan infrayksikön suunnittelun ja valvonnan puitesopimuskilpailutus

Lataa 

PRIDno-2019-3891

Päätöspäivämäärä

10.10.2019

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, infrayksikkö

Päätöksen perustelut

Kaikki tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Hankinnan kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset on selvitetty tarkemmin liitteenä olevassa vertailutaulukossa ja tarjouspyynnössä.

Tarjoukset pisteytettiin tarjouspyynnössä määritellyillä kriteereillä niin, että hinnasta sai maksimissaan 30 ja valmiuksista työsuorituksessa 70 (henkilöstö, tekniset valmiudet, referenssit).  

Liitteet 

Tarjouspyyntö ja tarjouksista laadittu vertailutaulukko

Tarjousvertailu tulee viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Päätös

Päätän edellä mainituin kokonaistaloudellisin perustein, että infraa koskevan suunnittelun ja valvonnan puitesopimuskumppaneiksi valitaan seuraavat yritykset: 

Kunnallistekniikan rakennussuunnittelu: Destia Oy Asiantuntijapalvelut, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, A-Insinöörit Civil Oy

Viheralueiden suunnittelu: Nomaji maisema-arkkitehdit Oy, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, Sitowise Oy

Liikennesuunnittelu: A-Insinöörit Civil Oy, Ramboll Finland Oy, Sitowise Oy

Vesistöjärjestelyiden ja tulvasuojelun suunnittelu: Ramboll Finland Oy, Pöyry Finland Oy

Kunnallisteknisiin töihin liittyvien rakennustöiden valvonta: Welado Oy, Rakennuttajatoimisto HTJ Oy, Ramboll Finland Oy

Viheralueiden rakennustöiden valvonta: Sitowise Oy

Geotekninen suunnittelu: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, Ramboll Finland Oy

Allekirjoitus

Markku Koppelomäki, infrayksikön päällikkö, tekninen toimiala, infrayksikkö 

Organisaatiotieto

Infrayksikkö