§ 20 Kaluste- ja muuttohankinta, Yrjönkatu 13

Lataa 

PRIDno-2021-1552

Päätöspäivämäärä

27.4.2021

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, tilayksikkö

Päätöksen peruste

Teknisen toimialan toimintasäännön mukaan tilayksikön päällikkö päättää suunnittelu-, urakka-, hankinta- ja palvelusopimukset, kun arvo on enintään 200.000 euroa.

Kaikki tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset

Hankinnan kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset on selvitetty tarkemmin liitteenä olevassa vertailutaulukossa ja tarjouspyynnössä.

Kokonaistaloudelliset valintakriteerit

pisteytys: hinta 60% / laadulliset kriteerit 40%

Tarjousten arviointi ja vertailu

Pisteet jakautuivat tarjoajien kesken seuraavasti: Martela Keskus Häme Oy: hinta 90,15 ja laatu 37,00 pistettä eli yhteensä 127,15. Isku Interior Oy: hinta 100 ja laatu 38 pistettä eli yhteensä 138 pistettä. Tarkempi tarjouksien vertailu on päätöksen liitteenä.

Liitteet 

Tarjouspyyntö ja tarjouksista laadittu vertailutaulukko sekä tarjouksien pisteytyksen erittely.

Tarjousvertailu tulee viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Päätös

Päätän edellä mainituin perustein, että kaluste- ja muuttohankinta Yrjönkatu 13 hankitaan Isku Interior Oy:ltä.

Allekirjoitus

Mikko Viitala, tilayksikön päällikkö, tilayksikkö, tekninen toimiala

Organisaatiotieto

Tilayksikkö